آزمون آمادگی دفاعی درس 10

1.
بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، عبرت گیری از بلاهای گذشته و بدست آوردن دستاورد های جدید چگونه نگاهی است؟ 
2.
چه چیزی موجب ایجاد نگرانی از وقوع حوادث غیرطبیعی می شود؟ 
3.
رویکرد علم و دین نسبت به وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی چیست؟ 
4.
"مخاطره"به یک پدیده ی انسانی گفته می شود که باعث صدمات اقتصادی می شود. 
5.
مخاطره ممکن است منجر به از بین رفتن ............ شود. 
6.
زلزله یک مخاطره ی ............ است. 
7.
شیوع ویروس کرونا یک مخاطره ی ........... است. 
8.
آتشسوزی ساختمان پلاسکو یک مخاطره ی ............ است. 
9.
اولین قدم برای رسم نقشه خطر بلایا چیست؟ 
10.
علت وقوع حوادث مخاطره آمیز در اکثر موارد چیست؟ 
11.
چرا مشارکت مردم و آموزش های علمی و مهارتی در وقوع حوادث ضروری است؟ 
12.
قوانین ایمنی جهت ................ در جهان و نیز در  ایران تصویب و اجرا می شوند. 
13.
به مجموعه فعالیت هایی که کاربرد ..........آن ها می تواند از ......... حوادث و آسیب ها در زندگی جلوگیری کند ........ و پیشگیری گفته می شود. 
14.
عامل افزایش ایمنی و کاهش آسیب ها در تصادفات جاده ای کدام است؟ 
15.
قرادادن وسایل الکتریکی در سطحی بالاتر از زمین سبب کاهش آثار کدام یک از مخاطرات می شود؟