آزمون درس شیمی پایه دهم

1.
اگر عدد جرمی X برابر ۱۹۰ و تعداد نوترون های آن ۱/۵ برابر تعداد پروتونهای آن باشد آنگاه تعداد الکترون ها در یون سه بار مثبت آن کدام است؟ 
2.
تعداد تمام ذرات موجود در هسته ی اتم M ، دو برابر تعداد کل ذرات بار دار اتم خنثی B ( با عدد جرمی ۴۰ و عدد اتمی ۲۰ ) است . عدد جرمی عنصر M کدام است؟
3.
در محدوده ی رنگهای مرئی کدام نور کمترین انرژی را دارد؟
4.
کدام گزینه نادرست است؟
5.
با توجه به شکل زیر،کدام گزینه نادرست است؟
6.
بر اساس شکل زیر که توزیع نسبی اتم های کلر را در طبیعت نشان میدهد ، می توان دریافت که ...... درصد کلر طبیعی را ایزوتوپ 35Cl تشکیل میدهد و جرم اتمی میانگین کلر برابر ...... واحد جرم اتمی است و ایزوتوپ ...... پایدارتر است‌
7.
با توجه به آرایش الکترونی مولیبدن با عدد اتمی ۴۲، نسبت تعداد الکترون های تراز پنجم انرژی به تراز چهارم کدام است؟ 
8.
در لایه ی الکترونی چهارم اتمها ، حداکثر چند الکترون با عددهای کوانتومی
ml=+1 , ms=+1/2 میتواند وجود داشته باشد؟
9.
عنصری که آرایش الکترونی آن به ۴p^3 ختم میشود به ترتیب در کدام دوره و کدام گروه جدول تناوبی جای دارد و هسته ی آن دارای چند پروتون است؟ 
10.
عنصر A در گروه یک و تناوب سوم و عنصر B در گروه ۱۳ و تناوب چهارم جای دارد. تفاوت پروتونهای این دو عنصر کدام است؟ 
11.
کدام یک از موارد زیر در مورد تکنسیم نادرست است؟
12.
آرایش الکترونی لایه آخر اتم کدام عنصر ، مشابه با آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم 19K است؟
13.
پس از موازنه نسبت مجموع ضرایب فراورده ها به واکنش دهنده ها در واکنش زیر کدام است؟
H2S + O2 .........> H2O + SO2
14.
با مصرف ۲۳۰ گرم لیتیم پر اکسید چند  لیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندارد تولید میشود؟
(Li= 7 , O= 16 ,  C= 12 )
Li2O2 + CO2........> Li2CO3 + O2
15.
از تجزیه کامل ۱۰۲/۶ گرم آلومینیم سولفات خالص چند لیتر گاز گوگرد تری اکسید تولید میشود؟(چگالی گاز SO3 در شرایط آزمایش ۲/۴g/L است)
1mol Al2(SO4)3 = 342 g
1mol SO3 = 80 g
Al2(SO4)3.........> Al2O3 + SO3
16.
مطابق مدل اتمی بور در اتم هیدروژن انرژی الکترون موجود در آن با فاصله ی آن از هسته رابطه ی ........ دارد. این الکترون می تواند در ........ پیرامون هسته گردش کند.
17.
سی و دومین الکترون در اتمها ، در کدام تراز فرعی وارد میشود؟
18.
کدام گروه از جدول تناوبی هم نافلز هم شبه فلز و هم فلز دارد؟
19.
ضریب NaOH پس از موازنه کدام است؟
Cl2+NaOH.......>NaCl+NaClO3+H2O
20.
آخرین الکترون عنصری دارای اعداد کوانتومی زیر میباشد عدد اتمی آن کدام است؟
n=4 , l=1 , ml= -1 , ms= +1/2