آزمون علوم پایه هشتم فصل های 10، 11، 12 و 13

1.
کدامیک از ویژگیهای کانی ها نمی باشد؟  
2.
کدام گزینه نادست است؟
3.
کدام گزینه در مورد القای مغناطیسی درست نیست؟
4.
در مورد آهنربای الکتریکی کدام گزینه صحیح است؟
5.
در موتورهای الکتریکی انرژی........ به انرژی .......... تبدیل می شود.
6.
کانی (Mineral) چیست
7.
کدامیک از کاربردهای کانی ها نیست؟
8.
کدام کانی برای ساخت خمیردندان استفاده می شود؟
9.
کانی هایی که در دسته سیلیکات ها طبقه بندی می شوند چه ویژگی هایی دارند؟
10.
کدامیک از انواع سنگ ها هستند؟
11.
با نفوذ به درون زمین، دما چه تغییری می کند؟
12.
ریولیت و بازالت از انواع کدام نوع سنگ ها هستند؟
13.
کدام گزینه از کاربردهای سنگ های رسوبی نیست؟
14.
کدام گزینه در مورد هوازدگی اشتباه است؟
15.
کدامیک از عوامل زیر  باعث هوازدگی شیمیایی سنگ ها می شود؟
16.
از گزینه های زیر کدامیک در مورد رسوباتی که با آب های جاری و یخچال ها حمل می شوند، درست است؟
17.
با توجه به چرخه سنگ کدام گزینه درست است؟
18.
سنگ های آذرین با ...................... به رسوبات تبدیل می شوند.
19.
کدامیک از گزینه های زیر باعث هوازدگی می شود؟
20.
کدام گزینه غلط است؟