آزمون فارسی پایه نهم از درس 11

1.
واژه ی «زَهره» در این جمله به چه معناست؟
 
ابلیس زَهره ندارد که گِردِ او گردد.
2.
کدامیک از گزینه های زیر، از آثار عطار نیشابوری نیست؟
3.
در متن زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟
 
چون رابعه بزرگ شد، در بصره قهطی عظیم پیدا شد و خواهران متفرغ شدند. روی بر خاک نهاد و گفت:«الهی قریبم و بی پدر و مادر، مرا از این همه، هیچ غم نیست، الّا رضای تو.»
4.
با توجه به متن درس «زن پارسا»، واژه ی دوست در جمله ی زیر به ترتیب به چه مواردی اشاره دارد؟
 
«اگر یک دوست خفته است، دوست دیگر بیدار است.»
5.
فعل «ماضی استمراری» در کدام گزینه آمده است؟
6.
شمار و شخص و نوع فعل «شناخته اید» در کدام گزینه به درستی آمده است؟
7.
در جمله ی زیر، چه آرایه ی ادبی به کار نرفته است؟
 
خرمشهر شقایقی خون رنگ است که داغ جنگ بر سینه دارد.
8.
واژه ی «غریب» با کدام نشانه ی جمع به کار نمی رود؟
9.
بن ماضی و بن مضارع از مصدر «نوشتن» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
10.
زمان و نوع فعل در جمله ی زیر، چیست؟
 
ما کرونا را شکست می دهیم.