ازمون۱ پروژه ۲۶اسفند

1.
متن سؤال
2.
متن سؤال
3.
متن سؤال
4.
متن سؤال
5.
متن سؤال
6.
متن سؤال
7.
متن سؤال
8.
متن سؤال
9.
متن سؤال
10.
متن سؤال
11.
متن سؤال
12.
متن سؤال
13.
متن سؤال
14.
متن سؤال
15.
متن سؤال
16.
متن سؤال
17.
متن سؤال
18.
متن سؤال
19.
متن سؤال
20.
متن سؤال
21.
متن سؤال
22.
متن سؤال
23.
متن سؤال
24.
متن سؤال
25.
متن سؤال
26.
متن سؤال
27.
متن سؤال
28.
متن سؤال
29.
متن سؤال
30.
متن سؤال