آزمون عربی پایه هفتم

1.
برای اشاره به کدام کلمه از ((هذِهِ و تِلکَ)) نمی توان استفاده کرد؟
2.
کدام جمله صحیح است؟
3.
مونّث جمله (( ذلک رَجُل)) در کدام گزینه است؟
4.
کدام گزینه ((مثنی)) است؟
5.
مفرد کدام کلمه صحیح نمی باشد؟
6.
کدام گزینه جمع مذکر سالم است؟
7.
کدام دو کلمه با هم مترادف اند؟
8.
کدام گزینه پاسخ مناسب برای پرسش (( هَل هذِهِ غُرفَهُ )) است؟
9.
کدام دو کلمه با هم ارتباط ندارند؟
10.
ترجمه کدام لغت صحیح است؟
11.
جمله ی (( هیَ سائقَهُ السَّیّارَهِ )) پاسخ کدام سوال است؟
12.
معادل عربی (( برداشتم)) برای مذکر و مونث و (( برداشتی )) برای مونث به ترتیب کدام مورد است؟
13.
کدام افعال به ترتیب مناسب ضمایر ((اَنتِ،اَنا،اَنتَ )) هستند؟
14.
کدام ضمیر نمی تواند برای (( مُعَلِّمَه )) به کار میرود؟
15.
همه فعل های زیر مذکر هستند به جز...........
16.
کدام ضمیر با فعل خود هماهنگ است؟
17.
کدام گزینه مناسب جای خالی است؟
(( لَونُ البَحرِ،..........))
18.
اَیُّ فَصلِ، بِدایهُ السّنهِ الجَدیدَهِ فی ایران؟
19.
بین کلمات کدام گزینه ارتباطی وجود ندارد؟
20.
کدام گزینه جمع مکسر نیست؟