آزمون تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

1.
درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید.
گفتگو نوعی مبادله اطلاعات فقط به صورت شفاهی بین دو نفردرباره ی یک موضوع است
2.
درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید.
عصبانیت واکنشی هیجانی است که در نتیجه ی آن تعادل روحی یک فرد به هم می خورد
3.
کدام یک از موارد زیر موفقیت را کامل تعریف می کند ؟
4.
 درتعریف آداب معاشرت کدام گزینه صحیح می باشد؟
5.
کدام یک از موارد زیر برای کاهش افسردگی مناسب است ؟
6.
به معنای روشهای نیکو،اخلاق پسندیده و تربیت صحیح است:
7.
کدام یک از موارد زیراز ویژگی های اعتماد به نفس می باشد ؟
8.
کدام یک از موارد زیر جزء روش های مختلف تصمیم گیری نیست ؟
9.
برای دور شدن از احساسات منفی یا پرهیز از انجام یک رفتار ناپسند،کدام مهارت راباید تقویت کنیم:
10.
اگر فردی به شما پرخاش کرد اولین کار شما چیست؟