آزمون فارسی پایه دهم

1.
معنی کلمه "آفرین" در کدام مصرع زیر وجود دارد؟
2.
آرایه ی حس آمیزی در کدام مصرع وجود دارد؟
3.
کدام یک از عناصر طبیعت نماد انسان های مغرور هست؟
4.
پارادوکس یا"متناقض نما"در کدام عبارت می توان دید؟
5.
کدام آرایه در بیت زیر نیست؟
"بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد // حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی"
6.
کدام بیت اشاره به پیشگویی و طالع بینی دارد؟
7.
در کدام مصرع اضافه ی تشبیهی وجود ندارد؟
8.
کدام بیت از حافظ شیوه ی صحیح زیستن را با نگرشی زیبا درباره ی زندگی به ما می آموزد؟
9.
معنای"برآمدگی پشت پای اسب" در کدام گزینه آمده است؟
10.
مصرع بعد بیت زیر کدام است؟ "تا خار غم عشقت آویخته در دامن // ......................................"
11.
در کدام عبارت آرایه اغراق  وجود دارد؟
12.
عنان را گران کردن کنایه از چیست؟
13.
با توجه به درس "رستم و اشکبوس" منظور از کُشانی چه کسی است؟
14.
اسیر شدن هجیر در کدام مصرع بیان شده است؟
15.
در کدام گزینه کلمه ای است که به معنای "فریاد بلند" است؟
16.
مفهوم کنایی کدام عبارت نادرست است؟
17.
کدام آرایه در بیت "فرود آمد از دژ به کردار شیر //  کمر بر میان بادپایی به زیر " نیست
18.
معنی " درع" در مصرع " بپوشید درع سواران جنگ" چیست؟
19.
کدام مصرع کنایه از "به مقام بلند رسیدن" است؟
20.
عبارت "از او آن صفت می زاید و از من این صورت می آید" با کدام ضرب المثل زیر هم خوانی دارد؟
21.
معنی کلمه " ارتجالاً" در عبارت ارتجالاً انشایی می ساخت چیست؟
22.
کدام عبارت کنایی نادرست است؟
23.
با توجه به عبارت ( یکی از خروسان ضربتی سخت بر دیده ی حریف نواخت به صدمتی که" جهان تیره شد پیش آن نامدار" ) آوردن مصرعی شعر از فردوسی در این عبارت کدام آرایه را به وجود آورده است؟
24.
معادل معنایی "  چیره دست و ماهر  " در کدام مصرع آمده است؟
25.
با توجه به بیت " ریش بر می کند و می گفت ای دریغ //  کافتاب نعمتم شد زیر میغ" کدام گزینه اشتباه است؟
26.
نقش دستوری کلمه ی "گفت" در مصره داده شده چیست؟ "طوطی اندر گفت آمد در زمان"
27.
"پرهیز از ظاهربینی" در کدام بیت آمده است؟
28.
معنای کلمه ی " مردان کامل "در کدام مصرع آمده است؟
29.
داستان طوطی و بقال از چه کتابی است؟
30.
"طوطی"  نماد چه انسان هایی است؟
31.
نیکوترین اندرز درس عظمت نگاه "گفت و گو با ناتانائیل" چیست؟
32.
با توجه به عبارت " تو را جنوب نامیدم" مخاطب قرار دادن جنوب لبنان سبب آفرینش چه زیبایی ادبی شده است؟
33.
با توجه به عبارت" جلاجل بر گردنش محکم بسته" معنی جلاجل چیست؟
34.
مفهوم بیت" اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب // گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری"
35.
با توجه به داستان خسرو ، بیت " کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید //  قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام" از زبان چه افرادی بیشتر بیان می شود؟
36.
"خشت می زند" اشاره به کدام مفهوم دارد؟
37.
معنای کلمات " قضا و مغلوب " در کدام گزینه آمده است؟
38.
معنای مصرع دوم بیت" برآویخت رهام با اشکبوس // زمین آهنین شد ، سپهر آبنوس" کدام است؟
39.
تمامی واژه های هزار در کدام یک از بیت های زیر در معنایی مخالف با واژه هزار بیت زیر است؟
«بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال         چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد»
40.
در کدام گزینه معنی فعل یا مصدر "کرد  یا کردن "متفاوت است؟