آزمون ارزشیابی مستمر انسان و محیط زیست پایه یازدهم رشته انسانی

1.
هدف از باز چرخانی آب چیست؟
2.
کدام گزینه آب خاکستری است؟
3.
آبهای زیر زمینی چند درصد آب مورد نیاز ما را تامین می کنند؟
4.
رفع آلودگی خاک به چه روش هایی انجام میگیرد؟
5.
کدام گزینه در ارتباط با ورمی کمپوست صحیح می باشد؟
6.
......... به معنای دسترسی همه ی افراد به غذای کافی و مناسب است.
7.
...........بوسیله گیاه قابل جذب است و باعث بالا رفتن فشار خون و نارسایی کلیه می شود.
8.
مفهوم آلودگی هوا از نظر محیط زیست کدام گزینه است؟
9.
محیط بسته .......... تا ............ برابر آلوده تر از محیط های باز مجاور خود هستند.
10.
عامل اصلی ریزش باران های اسیدی چیست؟
11.
کدام گزینه از پیامدهای نامطلوب گرمایش جهانی نمی باشد؟
12.
منظور از رد پای محیط زیستی چیست؟
13.
کدام گزینه تعریف درستی از سوخت های سبز را نشان می دهد؟
14.
زباله های الکترونیکی مقدار زیادی فلزات سمی و خطرناک مانند .........و سرب و ........... دارند
15.
یک استرالیایی و یک کانادایی سالانه ........... کیلو گرم زباله تولید می کنند.
16.
مهم ترین گام برای پیشگیری از اقدامات نادرست با محیط زیست چیست؟
17.
مشاغل یا فعالیت هایی مانند صیادی وابسته به ............. است.
18.
کدام گزینه از نقاط داغ تنوع زیستی کشور ما ایران است؟
19.
هدف اصلی بوم گردشگری چیست؟
20.
از گذشته تا کنون یکی از اهداف اصلی در ترغیب مسلمین به گردشگری ............بوده است.