آزمون دین و زندگی پایه دوازدهم درس 11

1.
کدام گزينه منشا اصلي توجه به تفکر و انديشه در تمدن اسلامي است؟ 
2.
تاثير شيوه حکومتي حاکمان بني عباس و بني اميه در تمدن اسلامي چيست؟ 
3.

براساس آيه  قرآني- » وامرت لا عدل بينکم « يکي از مهمترين اهداف رسالت و ماموريت پيامبر چه چيزي است؟

4.
 کدام گزينه ترجمه عبارت قرآني «واستقم کما امرت» است؟
5.
آيه ي شريفه ي «فاستقِم کما اُمرتَ وَ مَن تابَ مَعَك و لاتطغوا إنّه بِما تَعملون بصيرٌ» را ترجمه کنید: 
6.
يك پيام براي آيه«فاستقِم کما اُمرتَ وَ مَن تابَ مَعَك و لاتطغوا إنّه بِما تَعملون بصيرٌ»  بنويسيد؟
7.
با توجه به آیه ی فاستقِم کما اُمرتَ وَ مَن تابَ مَعَك و لاتطغوا إنّه بِما تَعملون بصيرٌ جمله ی زیر را تکمیل کنید: 
خداوند در اين آيه از پيامبر)ص( مي خواهد جامعه را براي برقراري ............. به ............. دعوت کند و به چنين مرحله اي از آمادگي برساند. 
8.
"کسی که دوست دارد نگاهش به چهره کساني افتد که از آتش دوزخ در امان اند، به جويندگان علم بنگرد "چه نکاتی می توان از حديث پيامبر (ص) استنباط کرد؟
9.
منظور و مفهوم فرمايش حضرت فاطمه )س) را بنويسيد؟ «من هم کارگزارم و خود را خادم خداوند قرار داده ام. مزد من در برابر هر سوالي که پاسخ دهم، از مجموع مرواريدهايي که فاصله آسمان و زمين را پر کند بيشتر است.
10.
آیات 1 تا 3 سوره ی ماعون«أرايت الذي يکذب بالدين فذالك الذي يدع اليتيم ولا يحضُ علي طعام المسکين» به کدام يك از ابعاد عدالت از تلاش مسلمان صدر اسلام اشاره دارد؟
11.
چه نکاتي مي توان از فرمايش پيامبر)ص) استنباط کرد؟ 
«برترين جهاد سخن حقي است که انسان در مقابل سلطاني ستمگر بر زبان آورد.»
12.
خانواده پيامبر(ص)الگوي تمام عيار عفاف و حيا بودند تا به مشرکان بياموزند توجه به مقام و منزلت زن به معني متزلزل ساختن بنيان خانواده نيست.
13.
با توسعه سرزمين هاي اسلامي و شکل گيري حکومت هايي که ديگر پيامبر و يارانش را الگوي خود قرار نمي دادند و بار ديگربرخي رفتارهاي جاهلي نسبت به زن پديدار شد.
14.
يکي از ويژگي هاي فرهنگ علمي دوره ي اسلامي منحصر بودن علم به طبقه يا قشر خاص بود.
15.
زهرۀ بن عبدالله گفت: ما عقيده داريم که بايد امر خداوند را در مورد همه طبقات رعايت کنيم
16.
يکي از سنت هاي مردم روم در زمان اردشير این است که اگر طبقات کشاورز و پيشه ور در رديف اشراف قرار گيرند با اعيان و اشراف به ستيز برخواهند خواست و با دين اسلام سازگاري ندارد. 
17.
برترين جهاد سخن حقي است که انسان در مقابل بت های سنگی و چوبی بر زبان آورد. 
18.
رشد و بالندگي علم از اهداف رسالت پيامبر)ص( و از مهم ترين معيارهاي تمدن اسلامي شمرده شده است. 
19.
در اوضاع قبل اسلام، بسياري از مردم داشتن دختر را ..... مي شمردند و به پرستش ...... و..... مشغول بودند.
20.
پيامبر(ص) همواره جامعه را نسبت به عظمت ....... بزرگشان آگاه مي گرد و گاه با ...... به آنان هشدار مي داد
21.
رسول خدا (ص) آمد تا با همکاری و تلاش مردم مقدمات تمدنی بر پايه ........... و ........ را بنا کند. 
22.
فاطمه زهرا (س) پس از رسول خدا (ص) چشمه جاري ...... و ....... در جامعه اسلامی بود. 
23.
در جامعه اي با آن فرهنگ منحط، پيامبر(ص) با ...... و ...... خود بسياري از سنت هاي ........ را نابود ساخت
24.
در خانواده پيامبر (ص) زنان از جمله .................. و ................... پا به پاي مردان تاريخ را رقم زده اند. 
25.
يکي از ويژگي هاي فرهنگ علمي دوره ي اسلامي عدم اختصاص علم به .......... و ......... بود. 
26.
از اهداف رسالت پيامبر(ص) و از مهم ترين معيارهاي تمدن اسلامي............ شمرده شده است. 
27.
زهرۀ بن عبدالله گفت: پايه دين ما گواهي به ............ و .............. است. 
28.
قبل از تمدن اسلامي امپراطوري روم ........... را دستاويز حکومت خود قرار داده بود.
29.
از رفتارهايي که با توسعه سرزمين هاي اسلامي و شکل گيري حکومت هايي که ديگر پيامبر و يارانش الگوي خود قرار نمي دادند را ذکر کنيد؟
30.
يکي از ويژگي هاي فرهنگ علمي دوره ي اسلامي را بيان کنيد؟ 
31.
تلاش پيامبر(ص) و پيشوايان ديني در رابطه با علم و دانش سبب چه شد؟
32.
از تلاش هاي مسلمانان صدر اسلام را براي تحقق برخي معيارها را نام ببريد؟
33.
پيامبر(ص) چه زناني را برترين زنان جهان معرفي کردند؟