آزمون آمادگی دفاعی درس 11

1.
.............. وظیفه ی دینی و ملی است. 
2.
جوانان با بهره گیری از فرصت های موجود، جهت ارتقای مهارت های ............ استفاده می کنند. 
3.
خدمت سربازی وظیفه هر فرد ایرانی است. 
4.
دفاع از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه ی کلیه اتباع ذکور است. 
5.
در ایران، پسران پس از پایان هجده سالگی، چه وظیفه ای دارند؟
6.
کدام یک از موارد زیر از وظایف سرباز محسوب میشود؟ 
7.
مدت سربازی  رسما .............. ماه است. 
8.
در چه صورت مدت خدمت سربازی تا 18 ماه تغییر می کند؟ 
9.
کدام یک از موارد زیر معافیت دائم از سربازی را در پی ندارد؟ 
10.
مهارت آموزی در سربازی چه فرصتی برای آینده تامین می کند؟
11.
............ از اهداف طرح مهارت آموزی سربازان است. 
12.
کدام یک از گواهینامه های زیر پس از پایان خدمت سربازی، دریافت نمی شود؟ 
13.
فقط در ایران خدمت وظیفه عمومی وجود دارد. 
14.
در دوران خدمت سربازی فرد در کنار آموزش نظامی، آموزش مهارتی نیز می بیند. 
15.
از جمله وظایف سربازان عبارت است از: