آزمون CPR نوزاد

1.
اولین اقدام در احیای قلبی ریوی نوزاد چیست؟ 
پاسخ‌های درست:
بازکردن راه هوایی
2.
پوزیشن مناسب برای باز کردن راه هوایی نوزاد چیست؟ 
3.
نسبت ماساژ به تنفس در نوزاد قبل از اینتوباسیون کدام است؟ 
4.
تعداد تنفس نرمال در نوزادان کدام است؟ 
5.
تعدا ضربان قلب طبیعی نوزاد کدام است؟ 
6.
بهترین پوزیشن سر نوزاد برای با نگهداشتن راه هوایی نوزاد چیست؟ 
پاسخ‌های درست:
Sniffing_قرار دادن رول زیر شانه ها
7.
برای نوزاد 4 کیلویی در حین CPRدرخواست آدرنالین گردیده. حداکثر چند سی سی از داروی مد نظر را باید داخل سرنگ بکشیم؟ 
8.
کمترین میزان صحیح شوک مجاز در نوزاد 3 کیلوگرمی در حینCPRکدام است؟ 
9.
میزان صحیح تنظیم مکش دستگاه ساکشن در نوزادان و در حین CPRکدام گزینه است؟ 
10.
ترتیب ساکشن راه هوایی نوزاد در حینCPRکدام است و حداکثر مدت زمان ساکشن در هر بار چند ثانیه هست؟