آزمون درس شیمی پایه یازدهم (3)

1.
چه تعداد از فلزهای مقابل در طبیعت به شکل آزاد وجود دارند؟
نقره _ گوگرد _ سدیم _ پلاتین _ طلا _ منیزیم _ اکسیژن 
2.
اگر ۳۵ لیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندارد از تجزیه گرمایی ۳۰۰ گرم پتاسیم کلرات نا خالص تولید شود ، درصد خلوص پتاسیم کلرات را محاسبه کنید؟
KClO3........> KCl  + O2
3.
اگر بازده واکنش زیر ۸۵ درصد باشد از واکنش ۵۹ گرم از K2PtCl4 با مقدار کافی آمونیاک ، چند گرم Pt(NH3)2Cl2 تشکیل می شود؟ 
(H=1; N=14 ; Cl=35/5 ; K=39 ; Pt= 195)
K2PtCl4 + 2NH3...........>2KCl + Pt(NH3)2Cl2
4.
به عنوان رنگ قرمز در نقاشی بکار میرود؟
5.
اگر در واکنش زیر ۰/۵ مول لیتیم نیترید مصرف شود و بازده ‌درصدی واکنش ۸۰ درصد باشد فراورده های واکنش در مجموع چند مول است؟ 
Li3N + H2O .......> LiOH + NH3
6.
کدام مورد در ردیف سوختهای فسیلی نیست؟ 
7.
نام الکان زیر کدام است؟
CH3 _ CH(C2H5) _ CH(CH3) _ C2H5
8.
گران روی کدام یک کمتر است؟
9.
کدام یک فرارتر است؟
10.
نام درست ترکیب زیر کدام است؟
11.
عنصرهای جدول دوره ای را بر اساس رفتار آنها به ....... دسته ، شامل ....... تقسیم می کنند.
12.
اگر در مولکول پروپان به جای دو اتم هیدروژن کربن وسط ، ۲ گروه متیل جایگزین شود مولکول حاصل چه نام دارد؟
13.
اتم عنصر واسطه ای می تواند کاتیونی پایدار با آرایش الکترونی هشت تایی در لایه آخر پر شده خود تشکیل دهد ، کدام عدد اتمی را می توان به این عنصر نسبت داد؟
14.
با توجه به موقعیت عنصرهای 
Z ; A ; E ; X ; D در جدول تناوبی زیر کدام گزینه درباره آنها درست است؟
15.
کدام دو فرمول ساختاری به یک آلکان مربوط اند؟
16.
از نشانه های تغییر شیمیایی نیست؟
17.
کدام عبارت درست است؟
18.
برای واکنش کامل ۵۰ میلی لیتر محلول سولفوریک اسید ۰/۲ مولار به چند گرم NaOH با درصد خلوص ۸۰٪ نیاز است?(H=1, Na=23 ,O=16 ; S=32)
H2SO4+2NaOH......> Na2SO4+2H2O
19.
واکنش پذیری کدام یک با گاز هیدروژن بیشتر است؟
20.
اگر از مولکول سیکلو هگزان، سه مولکول هیدروژن حذف شود ، به کدام هیدرو کربن مبدل میشود؟