تفکر هشتم

1.
گزینه درست برای تکمیل جمله زیر را انتخاب نمایید؟
هر.............. مقدمه ای برای...........است .
2.
افراد موفق ....................... انجام نمی دهند بلکه کارها را .....................انجام می دهند
3.
موفقیت یعنی ؟
4.
کامل ترین معنای ادب کدام گزینه است
5.
مجموع رفتارهای درست که ما باید در یک  موقعیت با توجه به دستورات اسلام و ارزش های مورد قبول مردم به کار گیریم تعریف کدام گرینه است ؟
6.
مفهوم آداب معاشرت را بنویسید؟
7.
مفهوم گفت و گو را بنویسید؟
8.
انواع گفت و گو را بنویسید؟
9.
چهار مورد از مهارت های سخن گفتن مؤثر را بنویسید؟
10.
چهار مورد از مهارت های گوش دادن مؤثر را بنویسید؟