آزمون انسان و محیط زیست پایه یازدهم رشته انسانی درس 6 و 7

1.
ناهنجاری های مادرزادی از عوارض .............. است.
2.
کدام گزینه برخورد منفی در جاذبه های گردشگری را نشان می دهد؟
3.
حج نمادی از گردشگری ................ است.
4.
مهمترین عامل از دست رفتن تنوع زیستی چیست؟
5.
چند گونه گیاه آوند دار در ایران شناسایی شده اند؟
6.
برداشت بی رویه یعنی ........................
7.
کدام گزینه مهمترین اقدامات بوم گردشگری در جوامع در معرض خطر نمی باشد؟
8.
گونه های بوم زاد یعنی .......................
9.
کدامیک از گزینه های زیر نشانه های قدمت و اهمیت سفر در ایران نیست؟
10.
کدامیک از مزایای گردشگری نیست؟
11.
گردشگری از بعد فرهنگی مهم است چون موجب ..................... می شود.
12.
آیه قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ " بیانگر چیست؟
13.
گونه های آوند دار موجود در ایران معادل چند درصد گونه های گیاهی قاره آسیاست؟
14.
"اگر محیط زیست برای حیات یک جاندار مناسب نباشد ممکن است گونه به طور کامل نابود شود" به این پدیده ................... می گوئیم.
15.
کدامیک از مناطق زیر جزء نقاط داغ تنوع زیستی نیست؟
16.
پیامد های از بین رفتن هر گونه جاندار چیست؟
17.
کدامیک از مشاغل زیر وابسته به تنوع زیستی نیست؟
18.
مهمترین عامل از دست رفتن تنوع زیستی چیست؟
19.
برای توصیف گوناگونی حیات چه واژه ای را به کار می بریم؟
20.
در ایران بیش از .............. گونه جانور مهره دار وجود دارد؟