آزمون (درس بازار سرمایه و درس رشد توسعه پیشرفت) اقتصاد دهم انسانی

1.
کدام یک از شاخصهای توسعه می باشد؟
2.
امروزه .................................، یکی از معیارهای بسیار رایج برای طبقه بندی کشورهای جهان می باشد.
3.
نام اختصاری شاخص توسعه انسانی چه نام دارد؟
4.
 گزینه صحیح یا غلط....
 
نتایج حاصل از رشد را می توان در کوتاه مدت مشاهده کرد. 
5.
کشور ژاپن رتبه اول را از نظر شاخص توسعه انسانی به خود اختصاص داده است
6.
بهترین شاخص اندازهگیری رشد اقتصادی "امید به زندگی" نام دارد
7.
تفاوت عمیق بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به درآمد سرانه محدود نمی شود
8.
بازاربورس موجب اجرای پروژه های بزرگ دولتی وخصوصی میشود.
9.
صاحبان سهام درشرکتهای سهامی فقط در زیان شرکت سهیم اند.            
10.
جای خالی را  بنویسید.
 
اگر در جامعه ای میزان تولید در دوره ای معین نسبت به دوره قبل افزایش یابد می گوییم در آن
 
........صورت گرفت.
پاسخ‌های درست:
شامل تک تک کلمات: رشد
11.
حدود .....................جمعیت 5.0 میلیارد نفری کره زمین در کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند.
12.
در کشورمان دهه ................ به عنوان "دهه پیشرفت و عدالت " نام گذاری شده است.
پاسخ‌های درست:
چهارم
13.
به مکانی که کارقیمت گذاری وخریدوفروش برخی کالاها واوراق بهادار درآنجا انجام میگیرد.................... می گویند
پاسخ‌های درست:
بورس
14.
به ورقه قابل معامله ای که نشاندهنده مالکیت دارنده آن درشرکت سهامی است.......... گویند.
پاسخ‌های درست:
شامل: اوراق سهام
شامل: سهم
15.
بازارسرمایه بین عرضه کنندگان و............سرمایه ارتباط برقرار می کند.
پاسخ‌های درست:
شامل: بورس
شامل: بازار بورس
16.
بورس کالا محل مبادلات................... آن کالاست وکالایی درآن مبادله نمی شود
17.
فقط شرکتهای سهامی................ می توانند سهام خودرادربورس عرضه کنند وبفروشند
پاسخ‌های درست:
شامل: عام
18.
صاحبان سهام به .................... که خریده اند، مالک بوده و در سودوزیان شرکت سهیم می شوند.
پاسخ‌های درست:
شامل: نسبت سهامی
19.
بورس اوراق بهادار به بازاررسمی و......... که درمحلی معین تشکیل میشود میگویند
پاسخ‌های درست:
شامل: دائمی
20.
دو بورس معروف دنیا را نام ببرید.