آزمون فارسی پایه هشتم از درس های 11 و 12

1.
واژه ی «گزند» در این جمله به چه معناست؟
سرزمین ایران، در طول تاریخ، گزندهای فراوانی دیده است.
2.
کدامیک از گزینه های زیر، از آثار مولوی نیست؟
3.
در متن زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟
در دوران جنگ تحمیلی، خیله عظیم نوجوانان و جوانان بسیجی و جان برکفان ارتشی و سپاهی، این پهنه ی خدایی را به بنیانی استوار و سدی نفوذناپزیر و پایدار در برابر حجوم وحشیانه ی صدام و حامیان آمریکایی او تبدیل کرد.
4.
کدام بیت با مفهوم عبارت « الاعمالُ بالنیات» مناسبت دارد؟
5.
در کدام گزینه، صفت تعجبی به کار رفته است؟
6.
نوع صفت را در عبارت زیر مشخص کنید.
اولین سین سفره ی هفت سین امسال ما، سلامتی است.
 
7.
کدامیک از گزینه های زیر، هسته ی گروه اسمی عبارت مقابل را نشان می دهد؟
بهترین راه پیشگیری از ابتلا به کرونا، درخانه ماندن است.
8.
کدام گزینه بیت زیر را تکمیل می کند؟
در ..... بر پهلوانی دست یافت                        زود شمشیری برآورد و شتافت
9.
در بیت زیر چه آرایه ی ادبی به کار رفته است؟
ای وطن، ای تو نور و ما همه چشم                         ای وطن، ای تو جان و ما همه تن
10.
در عبارت زیر، چند ترکیب وصفی وجود دارد؟
در آن ایام دشوار، ایران سرافراز هرگز رنگ نباخت و بر خود نلرزید.