آزمون فیزیک پایه دهم فصل 4 (انتقال گرما و قانون گاز ها)

1.
در یک فرایند هم فشار  یک لیتر گاز کامل در دمای  27 درجه سانتیگراد  مقداری گرما از دست داده میدهد و حجم آن در فشار  یک اتمسفر به  0/9 حجم اولیه میرسد  دمای نهایی چقدر است 
2.
هنگامیکه دمای هوا  280 کلوین است فشارسنج فشار درون لاستیک ماشین را  1.8  اتمسفر اندازه میگیرد بعد از  دو ساعت رانندگی فشار سنج  فشار هوا ی درون لاستیک را  2 اتمسفر اندازه میگیرد دمای هوای لاستیک در این حالت چند درجه سانتیگراد است (حجم لاستیک ثابت وفشار هوای بیرون  1  اتمسفرمیباشد)
3.
اگر فشار یک گاز کامل  را 2 برابر و حجم آنرا نصف کنیم دمای آن چند برابر دمای اولیه میشود (علامت / در گزینه ها تقسیم است)
4.
به ترتیب در هر یک ازموارد زیر انتقال گرما به چه روشی انجام میشود (از راست به چپ)
1- عبور گرما در طول یک میله
2-عبور گرما همراه با انتقال ماده 
3- عبور گرمادر خلا
 
5.
حباب هوایی در عمق 8 متری دریاچه ای ایجاد میشود وقتی حباب هوا به سطح دریاچه میرسد حجم آن چند برابر حجم اولیه میشود دمای آب دریاچه ثابت فرض میشود ( چگالی آب دریاچه  1000 کیلوگرم بر متر مکعب و فشار هوا 100 کیلو پاسکال و شتاب گرانش زمین را 10 فرض کنید )