آزمون علوم اجتماعی پایه هشتم (2)

1.
سد مرجانی در کدام قاره قرار گرفته است؟
2.
کدام قاره از قطب شمال تا نزدیکی قطب جنوب کشیده شده است؟
3.
سواحل آفریقا برای ......................مناسب نیست. 
4.
کدام مورد از عوامل عدم پیشرفت آفریقا نمی باشد؟
5.
از بنادر مهم قاره استرالیا کدام است؟
6.
کدام عامل موجب افزایش جمعیت در اروپا شده است؟
7.
کدام قاره دارای بیشترین نژاد سیاه پوست است ؟
8.
کدامین انقلاب در منطقه جنوب غرب آسیا تاثیر آزادی خواهی زیادی در دیگر کشورها داشت؟
9.
کانون جهان اسلام کدام منطقه است؟
10.
جمعه آخر ماه مبارک رمضان که به آزادی فلسطین از جنایات رژیم اسراییل اشاره دارد ،به نام کدام مسجد معروف می باشد؟