آزمون پیام اسمان پایه هفتم درس 14

1.
همین که شخصی را چند مرتبه در خیابان، مدرسه، صف اتوبوس و یا مکان های دیگر ببینیم و از او خوشمان بیاید، کافی است تا با او دوست شویم. 
2.
انتخاب دوست و هم نشینی با کسی باید با تحقیق باشد. 
3.
چون نمی دانیم دوستی که بدون تحقیق انتخاب کرده ایم، چه ویژگی های ظاهری دارد هم نشینی با او خطرناک است. 
4.
هنگام انتخاب دوست باید در مورد ویژگی های رفتاری او فکر کنیم. 
5.
امام علی(ع) نتیجه ی امتحان نکردن افراد هنگام دوستی را هم نشینی با بدان می داند. 
6.
امام صادق(ع)  از ویژگی افراد برای دوستی، کمک به همنوع فقط در سختی را مطرح می کنند. 
7.
دوستی که نماز نمی خواند، در واقع به خواست خداوند بی توجه است پس قطعا به خواسته های ما نیز بی توجه است. 
8.
دوست خوب هم در سختی ها وایام نیاز و هم در ایام خوشی در کنار ماست. 
9.
شعر "دوست آن دانم که گیرد دست دوست/در پریشان حالی و درماندگی" اشاره به ویژگی اهل نماز بودن افراد برای دوستی دارد. 
10.
خداوند وفای به عهد را نشانه ی معرفت و شناخت می داند. 
11.
با ایمان کسی است که به عهد و قول خود وفا می کند. 
12.
آیه ی "قدافلح المومنون..." بیانگر نتیجه ی وفای به عهد و امانت داری است. 
13.
دوستی که به قول خود عمل نمی کند، ما را ناراحت می کند اما نباید به او بی اعتماد شویم. 
14.
پایند نبودن به قول و وعده موجب پایداری دوستی می شود. 
15.
امام علی(ع) توصیه می کند تا بر دشمنی که به عهد خود وفا نمی کند، اعتماد نکنیم. 
16.
به نظر امام صادق(ع) طولانی بودن رکوع و سجود نشانگر قابل اعتماد بودن دوست است. 
17.
برای شناختن دوست خوب از دوست بد باید به راستگوی و امانت داری توجه کنیم. 
18.
کسی که اعمالش پاک باشد، زبانش نیز راستگو خواهد بود. 
19.
اگر بخواهیم برای مخفی کردن اشتباه دروغ بگوییم و به جبران فکر نکنیم، دو اشتباه مرتکب شده ایم. 
20.
عاقبت دروغگویی در دنیا خواری و در آخرت حسرت است. 
21.
اگر در شرایط سخت، همچنان راستگو باشیم، نجات پیدا می کنیم. 
22.
دروغ های بزرگ نتیجه ی دروغ های کوچکی هستند که به آن ها بی توجه بودیم. 
23.
شوخی های دروغ روزی تبدیل به دروغ های بزرگ می شوند. 
24.
حتی اگر یکبار به شوخی دروغ بگوییم، گرفتار اخلاق زشت دروغگویی می شویم. 
25.
کسی که پیوسته به شوخی دروغ می گوید؛ آبرویش را از دست می دهد و گناهان دیگری را هم انجام می دهد.