آزمون علوم پایه پنجم درس خاک با ارزش

دخترم گزینه ی صحیح را انتخاب کن
1.
برای تشکیل لایه ای از خاک به ضخامت 30 سانتی متر چه مدت زمان لازم است.
2.
کدام گزینه از عوامل فرسایش خاک به طور طبیعی می باشد.
3.
بر اثر فرسایش، حاصل خیزی خاک ................ می یابد و هرچه شیب منطقه ای بیش تر باشد فرسایش خاک ............... است.
4.
کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟
5.
کدام جمله نادرست است؟
6.
در مناطق .............. به هنگام شب دمای هوا ........... می شود پس خاک بیشتری تشکیل می شود.
گزینه های صحیح را انتخاب کن( باید چند گزینه را با هم انتخاب کنی)
7.
در بین گزینه های زیر عوامل طبیعی فرسایش خاک را انتخاب کن.
8.
کدام یک از گزینه های زیر در مورد گیاخاک صحیح است؟
9.
گزینه های صحیح را انتخاب کن.
10.
فقط جمله های صحیح را انتخاب کن