آزمون مطالعات اجتماعی پایه ششم از درس 17

1.
شوری آب خلیج فارس از عمان بیشتر است.
2.
کدام رود به دریای خزر می ریزد؟
3.
نام دریای خزر در نقشه های خارجی چه نامیده می شود؟
پاسخ‌های درست:
شامل: کاسپین
شامل: دریای کاسپین
شامل: دریا کاسپین
شامل: کا سپین
شامل: کاسپیین
4.
به پیشروی آب دریا ها در خشکی ........... می گویند
پاسخ‌های درست:
شامل: خلیج
5.
به آبراهه ای که دو دریا را به هم وصل می کند ........... می گوند.
پاسخ‌های درست:
شامل: تنگه