آزمون هدیه های آسمانی پایه چهارم

1.
پیامبر(ص)فرمودند:هرکس همسایه اش ازشراودرامان نباشد ..... نیست؟
2.
نمازآیات ...... رکعت است و ...... رکوع دارد.
3.
اولین مسجد مسلمانان چه نام دارد؟ 
4.
امام سجاد(ع) فرمودند:حق معلم برتواین است که اورا ..... بشماری و به او ..... بگذاری. 
5.
تیمم برروی کدام مورد صحیح نیست؟