آزمون تاریخ پایه دهم

1.
پادشاهان کدام سلسله های حکومتی ادعا میکردند به خواست اهورا مزدا به مقام شاهی رسیدند؟
2.
در کدام دوره به نیروی سواره نظام اهمیت فراوان میدادند و نیروی پیاده نظام ارتش نقش چندانی نداشت؟
3.
در کدام دوره تحرک اجتماعی و رفتن از یک طبقه به طبقه دیگر ممنوع و یا دست کم بسیار دشوار بود؟
4.
نظام طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی تحت تاثیر چه عواملی گسترش یافت؟
5.
جاده شاهی در زمان کدام پادشاه هخامنشی ایجاد گردید؟
6.
کدام عامل تاثیر بسزایی بر انتقال تدریجی آریاییان از زندگی شبانی به زندگی مبتنی بر کشاورزی داشت؟
7.
مانی عقاید خود را در کتابی با عنوان ............ نوشت.
8.
کدام پادشاه ساسانی مانی را اعدام کرد؟
9.
داستان <<بیژن و منیژه>>شاهنامه در اصل چه ریشه ای دارد؟
10.
در دوران ساسانی،آموزگاری به عنوان یک شغل رسمی به چه کسانی اختصاص داشت و کدام پادشاه ساسانی عده ای از فیلسوفان یونانی را پناه داد؟
11.
پایتخت اداری حکومت هخامنشی کدام شهر بود و کدام پادشاه دستور داد کاخ آپادانا را در این شهر بنا کنند؟
12.
قالی پازیرک و قالی بهارستان به ترتیب از آثار بافندگی کدام دوره ها می باشد؟
13.
محتوا و مضمون اغلب نقش برجسته های دوره ساسانی چه بوده است ؟ و اکثر در کدام منقه باقی مانده است؟
14.
زبان فارسی میانه در کدام نواحی ایران رایج بود و زبان رسمی کدام سلسله محسوب میگردید؟
15.
........به زبان هایی گفته می شود که در دوران اسلامی به تدریج در مناطق مختلف ایران رواج یافتند.
16.
با کدام اقدام حکومت ساسانی ، دین و سیاست به هم گره خوردند؟
17.
کدام پادشاه اشکانی اقدام به گرد آوری اوستا نمود؟
18.
زرتشت از پیروان خود می خواست موارد زیر را سرمشق زندگی خود قرار بدهند به جز.......
19.
یکی از عوامل مهم رونق بازرگانی در دوره اشکانی چه بود؟
20.
در کدام دوره مدارسی به نام ارتشتارستان وجود داشت که افراد ارتش در آنجا آموزش می دیدند؟