آزمون پیام های آسمانی پایه نهم درس 7 و 8

1.
اگر نمازگزار در حال نماز صورت خود را از قبله به طرف راست برگرداندبه طوری که دیگر روبه قبله حساب نیاید اگر عمدی باشد..........است و اگر سهوی باشد............است.
2.
اگر نماز گزار از روی فراموشی بین نماز چیزی بگوید نمازش .....است 
3.
اگر نمازگزار بین نماز سهوی دست بزند نمازش ......است و اگر عمدی با دست اشاره کند نمازش .....است
4.
در نماز خداوند را از هر بدی و زشتی منزه میداریم به معنی........وهمه خوبی ها را می ستاییم به معنی .....است
5.
کدام یک مبطلات نماز نیست
6.
لازمه دوستی پایدار ......است و علاقه های افراطی موجب...........می  شود
7.
طبق روایات دوستی با افراد .....مایه زیان و ضرر شما میگردد و طبق فرمایش حضرت علی (ع)افراد ......دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد
8.
به ترتیب کدام دسته از افراد با دادن مشورت های نادرست به دوستان خود زمینه انحراف آنها را فراهم می کنند و کدام یک در روایات به شمشیر زهر آلود تشبیه شده اند.
9.
به فرموده حضرت علی (ع)کسانی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارند همواره .......و خارج نشدن از محدوده اخلاق و ادب نتیجه رعایت ......است
10.
حکم نماز در صورت (خمیازه کشیدن حین نماز)و(سلام کردن در حال نماز)و(شکستن نماز واجب برای جلوگیری از ضرر مادی ) به ترتیب کدام