آزمون آمادگی دفاعی درس 12

1.
علایم حیاتی را علامت بزنید:
2.
اسیب های اسکلتی یا تروما شامل چه مواردی است؟علامت بزنید:
3.
در صورت شکایت مصدوم از درد و در عین حال پیدا نکردن محل اسیب در تروما،چه احتمالی میدهیم؟
4.
پای دفورمه و بدشکل براثر در رفتگی یا پیچ خوردگی را چگونه اتل میبندیم؟
5.
درصورتی که برای اطفای حریق تلاش کردیم،اما اتش‌خاموش‌ نشد چه میکنیم؟
6.
در صورت دود گرفتگی در محل آتش سوزی،چگونه از محل خارج نمی شویم؟
7.
برای مقابله با حریق و آتش سوزی کدام شیوه پاسخگو است؟ 
8.
در آسیب های اسکلتی جهت کاهش درد مصدوم در رفتگی ها را جا می اندازیم. 
9.
پس از ترکاندن تاول ها در سوختگی، محل آسیب دیده را با گاز استریل پانسمان می کنیم. 
10.
به اختلال دستگاه ............. شوک می گویند. 
11.
این خونریزی قابل رویت نیست: ...............
12.
اگر خون ریزی در پهلو باشد، پس از قرار دادن گاز استریل سعی می کنیم با تغییر زاویه، پهلو را از سطح قلب بالاتر بیاوریم. 
13.
کدامیک از موارد زیر جزء ارزیابی اولیه ی مصدوم نیست؟ 
14.
از علائم کدام مصدومیت پلک های بسته و مردمک باز است. 
15.
برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی باید یکی از سه عامل اکسیژن، ماده سوختنی و حرارت را حذف کنیم.