آزمون پیام های آسمانی پایه هشتم درس 11

1.
بنابر فرموده ی امام حسن عسگری علیه السلام کلید خانه ای که زشتی ها در آن جمع شده اند چیست؟
2.
آیه شریفه (یا ایها الذین امنوا و لایغتب بعضکم بعضا) خطاب به چه گروهی از افراد است؟
3.
وقتی کسی پشت سر دیگران بدگویی می کند با عیب های انان را آشکار می کند مرتکب کدام گناه شده است ؟
4.
بهترین راه درمان غیبت کدام است ؟
5.
خداوند در قرآن غیبت کردن را به چه چیزی تشبیه می کند ؟
6.
بنا به فرمایش پیامبراکرم)ص(خداوند بهشت را بر چه کسی حرام کرده است ؟
7.
کدام گزینه گناهان زبان را نشان می دهد ؟
8.
ناسزاگویی و فحاشی به دیگران چه گناه دیگری را به همراه دارد؟
9.
این ضرب المثل راهکار درمان کدام رذیله اخلاقی را به ما یاد می دهد؟                 
 عیب مردم را مگو ای خود پرست  عیب جویی هم به دنبال تو هست
اگر خردمندی و داری عقل و هوش       تاتوانی عیب ها را پرده پوش
10.
اگر ما در مورد شخصی مطلبی را بگوییم که واقعیت نداشته باشد، مرتکب کدام یک از گناهان زیر شده ایم؟
11.
با توجه به فرمایش امام علی (ع) در مورد رابطه ی شخصیت انسان با سخن گفتن او کدام گزینه صحیح است ؟
12.
کدام یک از گزینه های زیر دروغ محسوب نمی شود؟
13.
چرا غیبت باعث می شود فردی که عیب او را بازگو کرده اند خطای خود را اصلاح نکند؟
14.
عادت به دروغ گفتن موجب..... می‌شود و .... را از زندگی انسان دور میکند. جاهای خالی به ترتیب کدامند:
15.
علمای اخلاق برای ترک فحاشی که راهکارهایی را پیشنهاد می کند؟
16.
ائمه علیه السلام همواره تاکید داشته اند که دروغ گفتن موجب نابودی.... می شود و انسان را از ..... محروم می سازد. 
17.
اگر رفتار ناپسندی از کسی..... حق...... آن را برای دیگران بازگو کنیم. 
18.
فحاشی باعث آلودگی..... و دوری از ..... می‌شود.      
19.
از آثار بد و ناپسند دروغ نمی باشد:
20.
از آثار بد غیبت می توان اشاره کرد:
21.
آثار منفی دروغ گویی را به طور کامل بنویسید و بگویید امام حسن عسکری علیه السلام در مورد زشت دروغ چه می فرمایند؟
22.
بنابر فرموده ی امام علی علیه السلام چگونه می توان یک انسان را شناخت؟
23.
چگونه فرد می تواند غیبت کردن را را ترک کند؟
24.
رواج غیبت در جامعه چه آثاری را در پی خواهد داشت؟
25.
علت ناسزاگویی افراد را ریشه یابی کنید: