آزمون ریاضی پایه ششم - فصل سوم - اعداد اعشاری

1.
نام و نام خانوادگی
2.
کد ملی:
3.
1- اگر عددی را بر  0/75  تقسیم کنیم، مثل این است که آن عدد را....
4.
باقیمانده ی تقسیم 12/73 بر 3/5 کدام است؟
5.
خارج قسمت و باقی مانده ی عبارت  0/071 AM 3/5  (به ترتیب از راست به چپ) در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟(تا دو رقم پیشروی اعشار در خارج قسمت)
6.
اگر در یک عبارت کسری، صورت( 0/024 )  و  مخرج( 0/72 )  باشد، ساده ترین شکل این کسر کدام گزینه خواهد بود؟
7.
چرخ کوچک تراکتوری که محیط آن 3/72 متر است، 100 دور زده است. اگرمحیط چرخ بزرگ تراکتور 6 متر باشد، چرخ بزرگ چند دور خواهد زد؟
8.
کدامیک از اعداد اعشاری زیر، کوچکتر از نصف می باشد؟
9.
دور یک باغچه ی مربع شکل را که به ضلع 5/45 متر می باشد می خواهیم با توری فلزی به عرض 35 سانتیمتر، حصار بکشیم. مساحت توری مورد نیاز چند متر مربع خواهد بود؟
10.
عبارت ( 0/0001 + 0/03 + 10 + 400 + 8000 ) گسترده ی کدام عدد اعشاری می باشد؟
11.
کسر  AM   به صورت اعشاری برابر است با...:
12.
کتابی 400 صفحه دارد. اگر قطر کتاب 3/5 سانتی متر باشد، اندازه ی قطر هر برگ را محاسبه نمایید.(تا چهار رقم اعشار در خارج قسمت پیشروی کنید.)
13.
خارج قسمت و باقی مانده ی تقسیم ( 0/36  AM  18/3 ) تا دو رقم اعشار، کدام گزینه می شود؟
 
14.
وزن یک پارچ پر از آب 4/65 کیلوگرم است، اگر وزن نصف آب داخل این پـارچ 2/188 کیلـوگرم باشـد وزن
ظرف چند کیلوگرم است؟
15.
محیط مربعی 0/92 سانتی متر است. مساحت آن چند سانتی متر مربع خواهد بود؟
16.
حاصل کدام عبارت کوچک تر است؟
17.
باقیمانده ی تقسیم 97 بر 7  بدون اعشار در خارج قسمت، چند برابر باقیمانده ی تقسیم 9/7 بر 0/7  تا دو رقم اعشار در خارج قسمت است؟