آزمون فارسی و نگارش پایه چهارم فصل 6 و 7

1.
پس از پانزده سال دوری بالاخره هواپیمای امام بردل های عاشق فرود آمد و مردم ..............او حلقه زدند.
2.
بیت دوم از شعرامید کدام گزینه هست؟
اجل را دید و شست از زندگی دست                .................................................
3.
با توجه به متن زیر کدام جمله درست است ؟
مشک آن است که خود ببوید, نه آنکه عطار بگوید .دانا چون طبله عطار است . خاموش و هنر نمای و نادان چون طبل غازی ,بلند آواز و میان تهی .
4.
کدام یک از کلمه های زیر دریک گروه قرار دارند؟
5.
باتوجه به درس شیر و موش کدام جمله درست است ؟
6.
متن زیر چند غلط املایی دارد؟
<<  هنگامی که سال های عمر او به هفتادو هشت رسید ودر بستر بیماری ، واپسین لحضه های زندگی را می گزرانید ، دوستی دانشمند برای اهوال پرسی بر بالینش آمد. >>
7.
با توجه به متن کتاب این جمله از کیست ؟
<< کدام یک از این دو بهتر است : این که مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانسته و جاهل ، در گذرم؟ >>
8.
با اضافه کردن  ((  زار  )) به کدام  گزینه کلمه معنی رار ساخته نمی شود؟ 
9.
باتوجه به متن کتاب در کدام گزینه املای تمامی کلمات صحیح می باشد؟
10.
معنی کلمه  (( طغیان  )) در بیت زیر چیست ؟
رود ها از خود نه طغیان می کنند             آنچه می گوییم ما ، آن می کنند .