آزمون انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 4 و 5

1.
رشد اقتصادی و چرخش چرخهای صنعتی دنیا به کدام انرژی ها وابسته است؟
2.
کدام گزینه از نتایج باز یافت زباله نیست؟
3.
کدام کشور پیشرو در تولید سوخت های سبز است؟
4.
رها کردن کدام زباله ها در محیط عواقب زیانباری در پی دارد؟
5.
منظور از رد پای محیط زیستی چیست؟
6.
موضوع ...........در دنیای امروز یک مساله بسیار مهم زیست محیطی جهانی است.
7.
دسترسی به انرژی زمین گرمایی در اطراف ................ بیشتر است .
8.
میزان مصرف سالانه انرژی در جهان تقریبا معادل ................ نفت خام است.
9.
کلیدی ترین کار در باز یافت زباله چیست؟
10.
پیامدهای استفاده از سوخت های فسیلی کدام گزینه است؟
11.
کدام گزینه زباله صنعتی است ؟
12.
کدام گزینه تعریف درستی از سوخت های سبز را نشان میدهد؟
13.
وقتی مواد پلاستیکی باز یافت می شوند از ............... کمتری استفاده میشود
14.
برای جلوگیری از .............  لوله هایی برای خروج گاز ها در محل خاکچال نصب می کنند.
15.
در حال حاضر برق بادی حدود 8 درصد از کل برق در کشور ......... را تشکیل می دهد.
16.
آخرین فعالیت در مدیریت پسماند چیست؟
17.
افزایش دمای گره ی زمین ناشی از افزایش ....... است 
18.
باز یافت موجب صرفه جویی در مصرف .............. می شود.
19.
یکی از مهم ترین معایب سوخت های سبز کدام گزینه است؟
20.
در کشور ما در هر شهر سازمان مدیریت پسماند وابسته به ............. است.