آزمون فارسی پایه ششم از درس 14

1.
در شعر زیر چه آرایه هایی به کار رفته است؟

سیر، یک روز طعنه زد به پیاز    که تو مسکین چقدر بدبویی

گفت از عیب خویش بی خبری    زان ره از خلق عیب می جویی

2.
گاهی در نوشته یا شعر، شخصیتهای انسانی و یا غیر انسانی به صورت پرسش و
پاسخ و یا بحث و مجادله به گفتوگو میپردازند، که به این کار چه میگویند؟
3.
استفاده از شیوه های مبالغه، تشبیه، شخصیت بخشی و مناظره چه کمکی به شاعر یا نویسنده میکند؟
4.
چرا شاعر «دل گرفته» را به «غنچه» و «خنده» را به «گل» نسبت داده است؟
پاسخ‌های درست:
شامل: چون غنچه هنوز شکوفا نشده است ولی گل شکفته و دنیای اطراف خود را دیده است
5.
در بیت زیر چه آرایه ای وجود دارد؟چرا؟
 
آن قصه شنیدید که درباغ یکی روز      از جور تبر زار بنالید سپیدار
پاسخ‌های درست:
شامل: شخصیت بخشی. چون ناله کردن حالتی است که مختص انسان است.