کنترل عفونت و بهداشت دست

1.
کدام گزینه تعریف عفونت بیمارستانی می باشد؟
2.
اصل مهم و بنیادی در کنترل عفونت چیست؟
3.
اولین موردی که شما نیاز دارید درمورد کنترل عفونت بدانید چیست؟
4.
انتشار عفونت بیمارستانی در مراکز درمانی شامل کدام موارد می شود؟
5.
شایعترین عفونت بیمارستانی کدام است؟
6.
یکی از راه های کنترل عفونت بیمارستانی انجام واکسیناسیون کارکنان می باشد؟
7.
احتیاطات استاندارد در چه مواردی لازم می باشد؟
8.
پوشیدن دستکش و شستن دست ها و استفاده از گان و محافظ چشم جزء کدام یک از احتیاطات می باشد؟
9.
عفونت بیمارستانی بیشتر از کدام طریق منتقل می شود؟
10.
جهت حفظ بهداشت ناخن های پرسنل می بایست.....
11.
مدت زمان شستشوی دست (هند واش) بایستی چقدر باشد؟
12.
هپاتیت ب از چه راهی منتقل می شود؟
13.
زباله های آغشته به خون و مایعات بدنی بایستی ...
14.
پوشیدن دستکش هنگام مراقبت از بیمار جایگزینی برای شستشوی دست ها می باشد
15.
موثرترین راه جلوگیری از آنفولانزا برای پرسنل،خانواده های آن ها و بیمارانشان کدامیک می باشد؟
16.
اگر دستتان بطور قابل ملاحظه ای آلوده باشد بهترین راه ضدعفونی دست با محلول الکلی می باشد
17.
کدامیک از موارد زیر راه اصلی ورود باکتری ها به بدن نمی باشد؟
18.
موارد ضروری جهت ضدعفونی دست با محلول الکلی ( هندراب) کدام است؟
19.
ضدعفونی دست با محلول الکلی(هندراب)حداقل چه مدتی بایستی انجام شود؟
20.
کدامیک از گزینه های زیر درمورد ترتیب درآوردن وسایل محافظتی صحیح می باشد؟