آزمون مستمر درس زمین شناسی رشته ریاضی

1.
شکل مدار حرکت انتقالی سیارات طبق نظریه کپلر و کوپرنیک به ترتیب کدام است؟
2.
کدام مورد درباره ی کهکشان راه شیری درست می باشد؟
3.
پیدایش خزندگان در کدام دوره از تقسیمات زمان زمین شناسی صورت گرفته است؟
4.
منظور از غلظت کلارک عناصر کدام است؟
5.
عنصر سرب از کدام کانه استخراج می شود؟
6.
کدامیک از موارد زیر نقش اصلی را در تشکیل پگماتیت ها ایفا می کند؟
7.
مهم ترین شاخصه های یک گوهر نسبت به کانی های دیگر کدامند؟
8.
در کشور ایرلند کدام نوع زغال سنگ به عنوان یک ماده ی سوختنی بهره برداری می شود؟
9.
منطقه ای ............ که پس از هر بارندگی فضاهای خالی آن با .......... پر می شود را منطقه ی تهویه می نامند.
10.
کارشناسان در مدیریت بحران آب به چه دلیل بیلان آب یک منطقه را محاسبه می کنند؟
11.
در خاک های ....... آب به راحتی از بین ذرات عبور می کند و برای رشد گیاهان مناسب ...........
12.
آبخوان چشمه های دایمی و پر آب معمولا در کدام سنگ ها قرار دارند؟
13.
آسفالت در کدام بخش از راهسازی ها کاربرد فراوان دارد؟
14.
لایه ی زهکش در جاده سازی..............
15.
سنگ آهک ضخیم لایه که فاقد حفرات انحلالی باشد ...........گابرو یک تکیه گاه .............. برای احداث سازه ها است.
16.
مغارها در همه ی موارد زیر کاربرد دارند به جز..............
17.
در پایدارسازی دامنه ها منظور از گابیون چیست؟
18.
سنگ های دگرگونی مانند  ......... و ........ تکیه گاه مناسبی برای سازه های سنگین هستند .
19.
کدام یک از روش های زیر برای افزایش پایداری در دامنه ها نیست؟
20.
کدامیک از گزینه های زیر از اهداف ایجاد سد نمی باشد؟
21.
کدامیک از موارد طبقه بندی مهندسی خاک نمی باشد؟
22.
کدام مورد جز سازه های دریایی محسوب نمی شود؟
23.
افزایش روی در بدن سبب کدام بیماری می شود؟
24.
احتمال شیوع کدام یک از بیماری های زیر در روستاهای نزدیک معادن سرب و روی وجود دارد؟
25.
ایجاد لکه های پوستی و سخت شدن و شاخی شدن کف دست و پا از عوارض افزایش کدام عنصر در بدن انسان است؟
26.
کدام مواد از خروجی های آتشفشان پیناتوبوفیلیپین نیست؟
27.
عناصر جزیی .........
28.
کدام یک حاصل جابه جایی ورقه های سنگ کره نمی باشد؟
29.
کدام یک از موارد زیر در مورد کانون زمین لرزه است ؟
30.
ایران در رده ........... از ذخایر نفت و در رده ............ از نظر ذخایر گاز جهان قرار دارد.
31.
کدام ساخت زمین شناسی حاصل عمل تنش برشی است؟
32.
خوردن گیاهان حاوی عنصر کادمیم توسط انسان می تواند باعث آسیب کدام دستگاه های بدن شود؟
33.
مسمومیت و آلودگی با کدام عنصر شیمیایی می تواند سبب عقب ماندگی ذهنی در کودکان شود؟
34.
کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ آخرین موجی که به دستگاه لرزه نگار می رسد.......
35.
واحد اندازه گیری بزرگی زمین لرزه کدام گزینه است؟
36.
در صورتی که خاکستر های آتشفشانی در محیط های دریایی کم عمق ته نشین شوند ........ آتشفشانی به وجود می آید.
37.
..... از پیشگامان مطالعات نوین زمین شناسی در ایران است.
38.
حفاری اولین چاه نفت خاورمیانه در کدام شهر خوزستان آغاز شد؟
39.
بیشترین فعالیت آتشفشانی جوان در دوره کواترنری در ایران  آتشفشان هایی هستندکه در ....... قرار دارند.
40.
کوه های مریخی از پدیده های زمین شناختی کدام منطقه ایران است؟