ارزشیابی علوم پایه دوم ابتدایی نوبت دوم

1.
با توجه به تصویر کره ی زمین مشخص کنید کدام سمت آن روز و کدام سمت شب است؟
2.
کدام مادّه جای بیشتری می‌گیرد؟
3.
آب بر اثر گرما به بخار تبدیل می‌شود، یعنی مایع به چه چیزی تبدیل می‌شود؟
4.
کدام دسته از مواد زیر مایع هستند؟
5.
چرا بعضی از جانوران در کنار آب زندگی می‌کنند؟
6.
کدام مشاهده دقیق‌تر است؟
7.
نور خورشید چه اثری در زندگی گیاهان دارد؟
8.
کدام گزینه‌ی زیر چشمه‌ی نور نیست؟
9.
گزینه‌ی درست کدام است؟
10.
شب و روز از گردش ....................به‌وجود می‌آید.
11.
باد چگونه به‌وجود می‌آید؟
12.
چگونه می‌توانیم به حفظ محیط زندگی جان‌داران کمک کنیم؟
13.
صدای نعره‌ی شیر .............. و صدای جوجه .................. است.
14.
از لرزش اجسام چه چیزی تولید می‌شود؟
15.
دانه برای رشد به چه چیزهایی احتیاج دارد؟
16.
کدام‌یک از موارد زیر از فایده های باد نیست؟
17.
کدام گزینه، مراحل رشد لوبیا را به ترتیب نشان می‌دهد؟
18.
کدام‌یک از دماسنج‌ها دمای بیش‌تری را نشان می‌دهد؟
19.
هوای آلوده چه اثراتی بر زندگی جانوران می‌گذارد؟
20.
نور از کدام یک از اجسام زیر عبور می کند؟
21.
کدام جزو وسایل هشداردهنده نیست؟.
22.
کدام جمله صحیح نیست؟
23.
کدام دانه های  زیر تک قسمتی هستند؟
24.
کدام موارد از استفاده دانه ها نیست؟
25.
کدام یک از پرندگان لانه اش را می بافد؟
26.
چرا جانوران برای خود لانه می سازند؟
27.
کدام گزینه صحیح است؟
28.
کدام چرخه زندگی کرم ابریشم درست است؟
29.
کدام یک از کارهای زیر را در نوزادی نمی توانستید انجام دهید؟
30.
در مرحله ی اسیاب کردن  چه کاری انجام می شود؟