آزمون زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی دروس 4 و 5

1.
کدام سنگ برای بارگذاری سازه ها مناسب نیست؟
2.
قرارگیری کدام سنگ در زیر یک سد، بعد از مدت زمان کوتاه بیشتر از بقیه سنگ ها می تواند باعث فرار آب از مخزن سد شود؟
3.
کدام ویژگی رس ها سبب شده تا برای ساخت سد های خاکی از آن استفاده کنند؟
4.
از مغارها برای همه موارد زیر استفاده می شود به جزء ............
5.
کدام گزینه درست نیست؟
6.
مورفولوژی منطقه ای یک دره ی V شکل و منطقه ای دیگر یک دره ی U شکل را نشان می دهد. احداث پل بر روی کدامیک مناسب تر است؟
7.
کدامیک از سنگ های زیر می توانند پی و تکیه گاه خوبی برای احداث سازه باشند؟
8.
قرار گرفتن طولانی مدت در معرض جیوه باعث آسیب کدام دستگاه های بدن می شود؟
9.
ایجاد لکه های پوستی، سخت شدن و شاخی شدن کف دست و پا از عوارض افزایش کدام عنصر در بدن انسان است؟
10.
کدام عامل باعث افزایش کارستی شدن در یک منطقه است؟
11.
کدام مورد اهمیتی در پایداری سازه ندارد؟
12.
وجود کدام عنصر در خاک ها پس از عصر یخبندان دچار بی هنجاری منفی شد؟
13.
آسفالت در کدام بخش از راه سازی ها کاربرد فراوان دارد؟
14.
لایه زهکش در جاده سازی ........................
15.
احتمال شیوع کدامیک از بیماری های زیر در روستاهای نزدیک معادن سرب و روی وجود دارد؟
16.
در صنعت راهسازی از خاک ...................... در بخش ...................... جاده استفاده می شود.
17.
دامنه کوهی از ذراتی با قطر 0/073 میلی متر تشکیل شده است. در کدام ماه از سال امکان لغزش در این کوه بیشتر است؟
18.
در صورتی که مصرف ..................... به 20 تا 40 برابر حد مجاز برسد باعث ................... می شود.
19.
با افزایش رطوبت خاک های رسی، میزان پایداری آن ها ............. یافته و پدیده .............. در ترانشه ها ممکن است دیده شود.
20.
افزایش روی در بدن سبب کدام بیماری می شود؟
21.
در پایدار سازی دامنه ها منظور از گابیون چیست؟
22.
تمرکز کدام کانی در لایه های آبخوان یک منطقه، می تواند سبب آلودگی آب با آرسنیک شود؟
23.
خوردن گیاهان حاوی عنصر کادمیم توسط انسان می تواند باعث آسیب کدام دستگاه های بدن شود؟
24.
در قرن 19 ام، کدام منطقه از امریکا به کمربند گواتر معروف بود؟
25.
کدام مورد در ساخت و نگهداری سازه ها از وظایف زمین شناسان نیست؟
26.
برای ایمنی سازه های زیرزمینی بررسی کدام عامل اهمیت بیشتری دارد؟
27.
مصالح به کار رفته و مشترک بین سد های بتنی و سد های خاکی کدامند؟
28.
لکه های تیره رنگ و سیاه رنگ ایجاد شده در دندان ها (سیاه شدن دندان ها) به چه دلیلی پدیدار می شود؟
29.
مسمومیت و آلودگی با کدام عنصر شیمیایی می تواندسبب عقب ماندگی ذهنی در کودکان شود؟
30.
کدامیک از حالات زیر مطلوب ترین موقعیت برای احداث یک سد است؟
31.
کدامیک از سنگ های زیر پی سنگ مناسب تری برای ساخت سد می باشد؟
32.
پایداری خاک های ریز دانه به چه عاملی بستگی دارد؟
33.
کدام عنصر زیر می تواند یک ماده ضد سرطان برای بدن انسان باشد؟
34.
کدام عبارت تنش را معرفی می کند؟
35.
کاربرد بالاست در زیر سازی جاده های ریلی کدام است؟
36.
کدام گزینه باعث ایجاد آلودگی کادمیم در خاک می شود؟
37.
افزایش یا کاهش کدام دو عنصر شیمیایی در بدن انسان به طور مشترک می تواند سبب آسیب و اختلال سیستم ایمنی شود؟
38.
هدف اصلی حفر گمانه در نقاط مختلف محل احداث سازه ها کدام است؟
39.
کدام مورد از خروجی های آتشفشان پیناتوبو فیلیپین نیست؟
40.
سنگ های دگرگونی  ...................... و ...................... به ترتیب تکیه گاه نامناسب و مناسب جهت ساخت سازه ها می باشند.