آزمون فارسی پایه هفتم از مبحث فعل ، بن ماضی، بن مضارع و شناسه

1.
عبارت زیر چند فعل دارد؟
"مهم این است که در مقابل سختی ها تسلیم نشویم اگر انسان در برابر دشواری ها بایستد برآن چیره می شود"
2.
کدام گزینه از ویژگی های فعل است ؟
3.
زمان کدام فعل با بقیه فرق دارد؟
4.
در کدام گزینه شناسه سوم شخص مفرد وجود دارد؟
5.
شناسه وسیله ی شناخت ....و .... فعل است
6.
بن مضارع کدام گزینه نادرست است؟
7.
بن وسیله ی شناخت .... فعل است
8.
کدام گزینه فرمول بدست آوردن بک ماضی و مضارع است؟
9.
کدامیک از فعل های زیر بن ماضی ندارد ؟
10.
کدام یک از گزینه های زیر بن مضارع ندارد؟