آزمون علوم تجربی پایه هشتم

1.
کدام کانی ملی نیست؟
2.
کدام کانی در ساعت های بدون باتری بکار می رود؟
3.
کدام کانی را نامهربان می گویند؟
4.
کدام راه شناسایی کانی ها به خواص فیزیکی اشاره ندارد؟
5.
کدام کانی سیلیکانی است؟
6.
نرمترین کانی کدام است؟
7.
کدام عبارت صحیح است؟
8.
کانی گوگرد چگونه تشکیل میشود؟
9.
کدام گزینه در مورد سختی کانی ها درست است؟
10.
رنگ شعله کدام کانی زرد است؟
11.
درآهنربای الکتریکی عامل تعیین کننده قطب ها کدام است؟
12.
تفاوت اساسی بارهای الکتریکی و قطب های مغناطیسی چیست؟
13.
در کدام مورد زیر انرژی حرکتی با استفاده از میدان مغناطیسی تولید نمی شود؟
14.
جهت نیروی مغناطیسی در میدان مغناطیسی از قطب ......به سمت قطب.......است
15.
اگر یک تیغ آهنی را روی آهنربا مالش دهیم و آن را روی آب شناور کنیم با این کار یک..... ساخته ایم.
16.
قدرت آهنربای الکتریکی به چه چیزهایی بستگی دارد؟
17.
به نظر شما پیچ گوشتی را به چه روشی می توان به آهنربا تبدیل کرد؟
18.
ایجاد خاصیت آهنربایی بدون تماس با آهنربا را.......... می گویند.
19.
با عبور جریان الکتریکی از یک سیم در اطراف آن میدان......ایجاد شده و اگر آنرا به صورت سیم پیچلوله ای در آوریم میدان .......قوی تری ایجاد می شود.
20.
در چه وسیله ای خاصیت آهنربایی استفاده نشده است؟