آزمون فارسی پایه هفتم مباحث فعل، بن ماضی، بن مضارع و شناسه

1.
کدام گزینه از ویژگی های فعل است؟
2.
شناسه وسیله ی شناخت .... و .... فعل است
3.
بن مضارع در کدام گزینه نادرست است؟
4.
بن وسیله ی شناخت .... فعل است
5.
زمان کدام فعل با بقیه فرق دارد؟
6.
بن ماضی در کدام گزینه درست است؟
7.
بن مضارع در کدام گزینه درست است؟
8.
کدامیک از گزینه های زیر شناسه ی سوم شخص مفرد ندارد؟
9.
عبارت زیر چند فعل دارد؟
((معلم خواندن را تمام می کند و با قدم های شمرده پشت میزش میرود و می نشیند.))
10.
شناسه جزء تغییر پذیر هر فعل است .