آزمون عربی پایه هفتم

1.
ماذا صَنَعتُما ایها ......................؟
2.
البَناتُ ............بِسُرعه.
3.
در کدام گزینه ضمیر صحیح آمده است؟
4.
فعل مناسب برای جای خالی ((انکَ .................. عند سنوات کثیره)) کدام است؟
5.
الطالب قال فی ................
6.
کدام گزینه فعل «سوم شخص  »نیست؟
7.
در کدام گزینه فعل صحیح ترجمه شده است؟
8.
ضمیر در کدام گزینه صحیح آمده است؟
9.
نگارش کدام گزینه نادرست است؟
10.
فقط گزینه«....» برای کامل کردن جمله « .................. بناتٌ» نادرست است.
11.
ترجمه فعل ماضی در کدام گزینه ها نادرست است؟
12.
کلمه ی مناسب برای جای خالی عبارت«............عملوا فی المصنع» :
13.
در کدام گزینه اسم مثنی وجود دارد؟
14.
نگارش کدام گزینه غلط است؟
15.
کلمه مناست برای جای خالی عبارت« ایها ......... أ حصدتما محصولکما»؟ چیست؟
16.
در کدام گزینه فعل منفی نیامده است؟
17.
در کدام گزینه تمام فعل ها اول شخص مفرد هستند؟
18.
کدام گزینه برای جای خالی عبارت «........ لعبَ مع اصدقائه» مناسب نیست؟
19.
معنای فعل خواسته شده را بیابید.                «ضرب:زد            ماضربتُنَّ:...............»
20.
کدام ضمیر برای مذکر و مونث کاربرد یکسانی دارد؟