آزمون جغرافیا پایه دهم رشته انسانی دروس 10 - 1 - 2

1.
مهمترین اقلام صادراتی کشور در بخش کشاورزی مربوط به کدام فعالیت است؟
2.
مهم ترین فعالیت هایی که در بخش کشاورزی ایران صورت می گیرد کدام است؟
3.
با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور توصیه می شود محور توسعه کشاورزی از زراعت به کدام فعالیت جایگزین با روش های مدرن تغییر یابد ؟
4.
بزرگترین بخش های کشاورزی کشور به ترتیب کدامند؟
5.
چه عاملی موقعیت مناسبی برای تولید انواع محصولات زراعی در کشور ما فراهم کرده است؟
6.
گردشگری در ردیف شغل های ................. است.
7.
ایران با داشتن بیش از ........ نوع ماده معدنی یکی از قدرت های برتر معدنی جهان است.
8.
کدام استان ها بیشترین شاغلان در بخش معدن را دارد؟
9.
یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشور است.
10.
بزرگترین بهش صنعتی کشور بعد از نفت و گاز چیست؟
11.
علل اهمیت فرش دستباف ایران ........ است .
12.
علل تنوع فراوان در تولیدات باغی کشور چیست؟
13.
نتیجه روند تاثیر گذاری و تاثیر پذیری پدیده ها به صورت جریانی پیوسته در مکان ها چیست؟
14.
انسان به چه منظوری در محیط تغییر ایجاد می کند؟
15.
از بین شش سوال اساسی در جغرافیا کدام یک ((انسان و روابط متقابل او را با محیط )) مورد توجه قرار می دهد؟
16.
در جمع آوری داده ها استفاده از کدام مورد زیر روش میدانی محسوب می شود؟
17.
کدام گام پژوهش نقش راهنما را دارد؟
18.
مهم ترین ابزارها در روش های میدانی  چیست؟
19.
کدامیک از موارد زیر از مشکلات و معضلات تولیدات زراعی کشور ایران نیست؟
20.
کدام یک از گزینه های زیر از معایب تجارت الکترونیک است؟