آزمون فارسی پایه دهم رشته تجربی 2 دروس 10 تا 12

1.
واژه های"تکریم-توسن-آرمان-مهیب-وقاحت "به ترتیب یعنی
2.
معنای واژه"محاسن"در کدام بیت متفاوت است ؟
3.
در گزینه .....معنی یک واژه نادرست است .
4.
در گروه کلمات کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود ؟
5.
در کدام گزینه جمله مرکب دیده می شود ؟
6.
در کدام بیت همه آرایه های "تشبیه -تشخیص -حس آمیزی وجناس " وجود دارد ؟
7.
در همه گزینه ها "مجاز" وجود دارد بجز .....
8.
کدام مفهوم از بیت "من ایرانی ام آرمانم شهادت / تجلی هستی است جان کندن من "استنباط نمی شود ؟
9.
در کدام بیت شاعر به "وطن دوستی "اشاره ندارد؟
10.
واژه های "ترگ -گبر -پتک -بارگی " به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
11.
کدام آرایه ادبی در بیت "بشد تیز رهام با خود و گبر / همی گرد رزم اندر آمد به ابر "   مشهود نیست ؟
12.
در همه گزینه ها هر دو آرایه "کنایه وجناس " دیده می شود بجز بیت ....
13.
در بیت "کمان به زه را به بازو فکند / به بند کمر بر بزد تیر چند  "نقش گروه "بند کمر "چیست ؟
14.
در کدام گزینه نوع وکاربرد "را" با بقیه گزینه ها متفاوت است ؟
15.
در کدام گزینه اسم ممال وجود ندارد ؟
16.
مفهوم کلی کدام گزینه نادرست است؟
17.
عنان گران کردن در بیت "کشانی بخندید وخیره بماند / عنان را گران کرد واورا بخواند " به کدام معنی آمده است ؟
18.
مفهوم کنایی کدام عبارت نادرست است؟
19.
در کدام گزینه رنگی از تمسخر وطنز دیده می شود؟
20.
نقش کدام واژه دربیت "من ایرانی ام آرمانم شهادت / تجلی هستی است جان کندن من "متفاوت است ؟