آزمون فلسفه 1 پایه یازدهم نوبت دوم

1.
درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید .
     قانون علیت ، یکی از قواعد اولیه تعقّل است که انسان در شناخت هر پدیده ای از آن استفاده می کند.
2.
درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید .
دکارت فیلسوف و ریاضی دان بزرگ فرانسوی، به تفکر عقلی اهمیت بسیار می داد.
3.
  صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را مشخص کنید.
پراگماتیست ها ، پراگماتیسم یاا صالت عمل (مصلحت عملی) معتقدند که از طریق تجربه می توان واقعیت اشیا را شناخت.
4.
 ویژگی بارز اندیشۀ هر یک از دانشمندان زیر را دربارۀ معرفت بنویسید.
 
ملاصدرا
 
افلاطون
5.
جاهای خالی را کامل کنید .
کانت  فیلسوف قرن هجدهم میلادی ،معتقد بود معرفت، حاصل همکاری ........و ........است .
6.
ادیدگاه های زیر به ترتیب به کدام فیلسوف مربوط است ؟
معرفت حسی، عقلی، شهودی و وحیانی، هر کدام در جای خود مفید است.
امری که قابل بررسی تجربی نباشد بی معناست.
درک حقیقت از راه عقل و شهود معنوی، هر دو، امکان پذیر است.
 
 
7.
این دید گاه مربوط به کدام فیلسوف است؟
 به عقل اهمیت می داد، عقیده داشت که شناخت عقلی بسیار مطمئن تر از شناخت حسی است و اموری را که عقل درک می کند، ارزش برتری دارد. او باور داشت که عقل می تواند جهانی برتر از جهان طبیعت را بشناسد. وی نام این جهان برتر را عالم مثل نامید شهود قلبی را هم باور داشت.
8.
نظر ابن سینا در مورد حقیقت انسان چیست و موافق با نظر کدام فیلسوفان است ؟
9.
نظریه کانت فیلسوف فرانسوی در مورد حقیقت انسان را بنویسید.
10.
مفهوم ابیات زیر چه دیدگاه فلسفی را در مورد  حقیقت انسان بیان می کند؟ شرح دهید  .
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بردوست
به هوای سر کویش پر و بالی بزنم  
11.
این دیدگاه مربوط به کدام فیلسوف است ؟
وی نفس انسانی را حقیقتی مربوط به مشرق عالم می داند که از مشرق وجود دور افتاده و مشتاق بازگشت به آنجاست.
12.
دیدگاه ملا صدرا در مورد حقیقت انسان را شرح دهید .
13.
از نظرا......، در صورتی عملا انسان در جهت سعادت است که بنا به فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد.
14.
دیدگاه  فیلسوفان مسلمان در معیار فعل اخلاقی را شرح دهید .
15.
((برطبق قاعده ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید که قاعدۀ مزبور قانون کلی و عمومی شود.))این دیدگاه مربوط به کدام فیلسوف است ؟
16.
 حالت افراط عقل  و حالت تفریط قوه شهوت حد وسط و اعتدال قوه غضب به ترتیب چه نام دارد؟
17.
در دیدگاه افلاطون نحوه  برقراری « عدالت» میان قوای عقل و شهوت و غضب و در سراسر شخصیت انسان چگونه است ؟
18.
 مراحل اندیشه ورزی و تفکر در انسان به ترتیب به چه صورت  است؟
19.
سقراط به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و شاید به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیست ها، مایل نبود او را ............بخوانند 
20.
فلسفه درباره چه چیزی بحث می کند ؟توضیح دهید .
21.
نام  چند فلسفه های مضافی را که می دانید،  بنویسید. دو مورد
22.
آنان که به اصالت فرد اعتقاد دارند،آنان که برای جامعه اصالت قائلند ،به ترتیب در سیاست به چه چیزی اعتقاد دارند ؟
23.
فلسفۀ هر کس معنا دهنده به ......... اوست.
24.
دو مورد از فواید تفکر فلسفی را نام ببرید.
25.
با توجه به ثمتیل غار افلاطون  چرا زندانیان در غار سخنان جوانی را که برای رهایی آنها برگشته بود، نمی پذیرفتند؟
26.
یکی از اندیشه های مشهور  هراکلیتوس  را بنویسید .
27.
این دیدگاه مربوط به کدام فیلسوف که نخستین بار مطرح کرده است، می باشد؟
 ادر جهان واقع، نیستی راه ندارد و نمی توان گفت «نیستی، هست»، زیرا این جمله تناقض آمیز است. ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبه رو هستیم. البته از طریق حواس نمی توان به این واقعیت رسید.
28.
 روش بحث ثابت سقراط ،روش سقراطی را توضیح دهید .
29.
 بسیار پیش آمده که ما در موضوعی با فردی دیگر اختلاف  نظر داشته باشیم و هر دو تلاش   می کنیم به کمک استدلال و توضیح، طرف مقابل را به دیدگاه خود نزدیک کنیم. این تلاش نشانۀ پذیرش چه حقیقتی است؟
30.
 صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را مشخص کنید :
هم معنای معرفت و هم امکان رسیدن به آن برای هر انسانی روشن است.شکاکیت مطلق امکان پذیر نیست. 
31.
معرفت شهودی را شرح دهید .
32.
دو مورد از تفاوت های معرفت وحیانی با  شهود و اشراق عارفانه را بیان کنید .
33.
 کسی که معتقد است تنها ابزار شناخت حس است و فقط معرفت تجربی اعتبار دارد با چه اشکالاتی مواجه می شود ؟دو مورد 
34.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

35.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

36.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

37.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

38.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

39.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

40.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

41.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

42.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

43.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

44.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

45.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

46.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

47.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

48.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .

49.
می توانید جواب سوالات شفاهی را درصورتی که در تایپ مشکل دارید ار این جا بار گزاری کنید برای این کار از دست نویس خود عکس بگیرید و ارسال کنید .