آزمون ریاضی پایه هفتم فصل های 8 و 9

گزینه ها از راست به چپ ( از بالا به پایین)از الف تا د یا از 1 تا 4 مرتب شده است. (دقت فرمایید)
1.
سوال1
گزینه ها از راست به چپ ( از بالا به پایین)از الف تا د یا از 1 تا 4 مرتب شده است. (دقت فرمایید)
2.
سوال2
گزینه ها از راست به چپ ( از بالا به پایین)از الف تا د یا از 1 تا 4 مرتب شده است. (دقت فرمایید)
3.
سوال3
گزینه ها از راست به چپ ( از بالا به پایین)از الف تا د یا از 1 تا 4 مرتب شده است. (دقت فرمایید)
4.
سوال4
گزینه ها از راست به چپ ( از بالا به پایین)از الف تا د یا از 1 تا 4 مرتب شده است. (دقت فرمایید)
5.
سوال5
گزینه ها از راست به چپ ( از بالا به پایین)از الف تا د یا از 1 تا 4 مرتب شده است. (دقت فرمایید)
6.
سوال6
گزینه ها از راست به چپ ( از بالا به پایین)از الف تا د یا از 1 تا 4 مرتب شده است. (دقت فرمایید)
7.
سوال7
گزینه ها از راست به چپ ( از بالا به پایین)از الف تا د یا از 1 تا 4 مرتب شده است. (دقت فرمایید)
8.
سوال8
گزینه ها از راست به چپ ( از بالا به پایین)از الف تا د یا از 1 تا 4 مرتب شده است. (دقت فرمایید)
9.
سوال9
گزینه ها از راست به چپ (از بالا به پایین) از الف تا د یا از 1 تا 4 مرتب شده است. (دقت فرمایید)
10.
سوال10