آزمون جغرافیا 2 پایه یازدهم دروس 5 - 4 - 3

1.
چرا مناطق قطبی از میزان بارش مناسبی برخوردار نیستند؟به دلیل.......
2.
بیشترین تغییرات آب و هوایی در کدام لایه اتمسفر است؟
3.
کدام گزینه در گروه بیابان های سرد قرار می گیرد؟
4.
کدام گزینه در تغییرات آب و هوای کشور ما نقش عمده ای دارد؟
5.
سر چشمه ی جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها از کجا است؟
6.
کدام گزاره در مورد فشار هوا درست است؟
7.
کناره های فلات ها با شیب تند به کدام ناهمواری ها در سطح زمین متصل می شوند؟
8.
کدام پدیده بیش از یک سوم سطح زمین را پوشانده است؟
9.
کدام نوع هوازدگی در کوهستان غالب و مهم است؟
10.
کدام گزینه نشانگر ((یک نوع))فرسایش در بیابان است؟
11.
کدام اثر فرسایشی نتیجه حرکت یخچال هاست؟
12.
غار علی صدر نتیجه کدام فرایند است؟
13.
کدام مورن ها به طور حتم از برخورد دو یخچال و به وجود آمدن یک یخچال بزرگ تر تشکیل می شوند؟
14.
کدام مورد از اشکال فرسایش تراکمی در ساحل دریاست؟
15.
تنها موجودات زنده تولید کننده در یک بوم سازگان چیست؟
16.
علت کاشت گیاهان اکالیپتوس و اقاقیا در نواحی بیابانی چیست؟
17.
به کدام دلیل نواحی بیابانی برای تحقیقات نجومی و صنایع هوا فضا محل مناسبی است؟
18.
مهم ترین زیست بوم و ذخیره ی زیستی سیاره زمین کدام ناحیه است؟
19.
علت تفاوت زیست بوم ها از نظر میزان تولید ترکیبات آلی و توده های زیستی چیست؟
20.
با توجه به طبقه بندی ((گودی))کم وسعت ترین زیست بوم های جهان در کدام مناطق هستند؟