آزمون پیام های آسمان پایه هشتم درس12

1.
عبارت شریفه ی « ویل للمطففین » مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟
2.
کدام یک از اموال زیر حرام نیست؟
3.
با توجه به حدیث امام رضا (ع) رابطه ی برکت مال و زیاد شدن آن چیست؟
4.
با توجه به حدیث پیامبر (ص) در مورد رابطه ی دعا و کسب و کار حلال کدام گزینه به پیام اصلی حدیث نزدیک تر است؟
5.
استفاده از اموال حرام در کارهای خیر باعث چه چیزی می شود؟
6.
گزینه صحیح کدام است؟
7.
کدام یک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند از ثمرات کار و تلاش باشد؟
8.
با توجه به سفارش معصومین در مورد( تلاش برای کسب روزی حلال) کدام دیدگاه مورد قبول اسلام  است؟
9.
عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن .........است. 
10.
کسی که اموالش را از راه ................... به دست آورده باشد در جای ............................. هم آن را از دست می دهد. 
11.
اگر انسان اموالش را از راه حرام مانند دزدی، قمار، خرید و فروش اجناس قاچاق به دست آورد، آن اموال ........... است 
پاسخ‌های درست:
شامل: حرام
12.
آنچه گناهان را پاک می کند، کارهای ................ است، 
پاسخ‌های درست:
شامل: نیک
13.
کار و تلاش برای ..................... نه تنها ناپسند نیست؛ بلکه جزء عباد تهای بزرگ قرار دارد
پاسخ‌های درست:
شامل: بی نیاز شدن از دیگران
شامل: بی نیاز شدن از دیگران
شامل: بی نیازی
14.
کار حرام .......................... حرام دیگری را پاک کند. 
پاسخ‌های درست:
شامل: نمی تواند
شامل: نمیتواند
15.
................  ده جزء دارد که نُه جزء آن، کار و کسب حلال است. 
پاسخ‌های درست:
شامل: عبادت
16.
اگر کسی اموالش را از راه حرام به دست آورد، مرتکب گناه صغیره می شود. 
17.
اگر در پی کسب روزی حلال باشیم دعاهایمان مستجاب خواهد شد. 
18.
دزدیدن از ثروتمندان و بخشش به فقرا رضایت خداوند را در پی دارد. 
19.
بنابر فرموده ی امام علی علیه السلام مال حرام در جای نادرست از دست می رود. 
20.
انسان در هر شغلی گرفتار مال حرام نمی شود. بلکه دزدی و قمار و قاچاق از مصادیق شغل های حرام هستند. 
21.
بعضی شغل ها در هر حالی حرام هستند و بعضی شغل ها درصورت بی توجهی آلوده به مال حرام می شوند. 
22.
کارمندی که در ساعات پایانی کار به جای انجام وظایف کاری، مشغول به کار دیگری شود همه ی درآمدش حرام است. 
23.
مغازه داری که جنس بی کیفیت را به جای جنس با کیفیت می فروشد، باید تفاوت قیمت را به مشتری بازگرداند. 
24.
مطففین کسانی هستند که در اندازه گیری مالی که می خرند دچار اشتباه می شوند. 
25.
خداوند به مطففین هشدار می دهد که در روز قیامت مورد مواخذه قرار می گیرند.