آزمون مطالعات اجتماعی درس ۱۰،۱۱،۱۲

1.
کدام گزینه جزمراکزعلمی جهان اسلام است؟
2.
نظامیه راچه کسی تاسیس کرد؟
3.
ازمناره های مسجدامام برای چه کارهایی استفاده می کردند؟
4.
درسمت چپ میدان امام کدام یک ازبناهای زیرقراردارد؟
5.
درکتیبه های دوره اسلامی چه چیزی راباخط خوش می نوشتند؟
6.
صفویان درغرب ........راشکست دادندوحکومتی یکپارچه وقدرتمندبه وجوداوردند.
7.
عواملی که باعث گسترش هنرومعماری دردوره صفویه شد؟
8.
کاروان سرای شاه عباس دردوره صفویه درکدام شهربود؟
9.
کدام یک ازافرادزیر درعصرشکوفایی دانش ومعماری صفویه ظهورکردند؟
10.
.......‌‌دارای شش طبقه وپنحاه اتاق است.درداخل تالارهاواتاق ها نقاشی های مینیاتور دیده میشود.
11.
شهراصفهان درکدام کوهپایه هاقراردارد؟
12.
به دوره ای که اروپاییان درجهل وخرافات زندگی میکردندوازپیشرفت علمی خبری نبود دوره .....‌‌.....می گویند.
13.
مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چه بود؟
14.
اوج شکوفایی شهراصفهان به کدام دوره مربوط است؟
15.
این سخن ازکیست؟
《به دنبال کسب علم باشید؛حتی اگرمجبورشویدتاچین بروید》