آزمون تاریخ ادبیات و دستور زبان فارسی پایه هشتم

1.
کدام گزینه در مورد ایرج میرزا صحیح نمی باشد.
2.
همه شعرای زیر در قرن ششم می زیسته اند بجز؟
3.
بزرگترین حماسه سرای ایرانی کدام شاعر می باشد؟
4.
کدام یک ار شعرای  زیر از شاعران مشهور عرب می باشد ؟
5.
درجمله زیر مشبه به در کدام گزینه آمده است ؟
 
<< مادرم فرشته ای مهربان است .>>
6.
در بیت زیر چند جناس دیده می شود؟
 
سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند   همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند 
7.
در جمله (( دانش آموز کوشا گل زیبایی را به معلم مهربان داد )) چند گروه اسمی وجود دارد ؟
8.
در عبارت (( چهلمین روز وفات سردار دلها سلیمانی )) در کدام گزینه اجزای گروه اسمی صحیح آمده است ؟
9.
در کدام گزینه صفت تعجبی نیامده است ؟
10.
با توجه به عبارت  (( همان رهبر آزاده  ))در کدام گزینه نقش وابسته و نوع آن صحیح آمده است ؟