آزمون تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

1.
رسانه چیست؟
2.
فناوری چیست؟
3.
سرقت ادبی چیست؟
4.
ارتباط های ما با دیگران از ______ شروع می شود 
پاسخ‌های درست:
شامل: گفت و گو
شامل: گفت وگو
شامل: گفتگو
5.
یکی از گام‌های موفقیت، تلاش است
6.
درنظر گرفتن توانایی ها یکی از گام های ______ است.
7.
موفقیت یعنی
8.
منظور از مهارت های دریافتی _______ است