آزمون Director فصل 6

1.
کدام گزینه صحیح است؟
2.
برای ایجاد یک انیمیشن حداقل به چند فریم کلیدی نیاز داریم ؟
3.
به کدامیک از روش های ساخت انیمیشن در نرم افزار دایرکتور روش میانیابی گفته می شود ؟
4.
به کمک دکمه ......... میتوانید عمل جابجایی را در خط مستقیم انجام دهیم.
5.
با انتخاب کدام گزینه از بخش Tween  در پنجره  Sprite Tweening میتوان حالت آمیختگی در انیمیشن خود را فعال کرد ؟