آزمون فارسی پایه دوم مرور درس 1 تا 15

1.
مترادف کدام کلمه صحیح نمی باشد؟
2.
به کدام کلمه نمی توان "ان"اضافه نمود؟
3.
به ابتدای کدام کلمه می توان "کار"را اضافه نمود؟
4.
کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟
5.
شکل گل لاله در پرچم نشانه چیست؟
6.
کدام کلمه از نظر تعداد معنی با بقیه فرق دارد؟
7.
به چه کسی تبریزی می گویند؟
8.
مرتب کن و بگو چهارمین کلمه کدام است؟
مثل-دیگران-من-از-تماشای-پرچم-لذت-کشورم-هم-می برم
9.
ترتیب کدام دسته از کوچک به بزرگ صحیح است؟
10.
به کدام کلمه نمی توان گاه اضافه کرد؟
11.
کدام صحیح نیست؟
12.
من سال گذشته با پدر و مادرم به مشهد ............
13.
کسی که به مادرش می رود یعنی ............ مادرش است
14.
کدام صحیح نیست؟
15.
تغییر بده .من کتابم را به دوستم امانت دادم(او)
16.
من هفته بعد تکالیفم را ..........
17.
واکس،میخ،چرم مربوط به کدام یک از مشاغل زیر است؟
18.
ما امروز در مدرسه علی را ...........
19.
نحوه خواندن کدام گروه کلمه با بقیه متفاوت است؟.
20.
کدام گزینه از بستگان مادر نیست؟
21.
مترادف کدام کلمه صحیح نیست؟
22.
صدای پایانی در کدام کلمه متفاوت است؟
23.
کدام کلمه تشدید نمی گیرد؟
24.
به کسی که در خیابان ها نظم و ترتیب را ایجاد می کند چه می گویند؟
25.
دسته بندی کدام گروه از کلمات اشتباه است؟
26.
من فردا ........... از پدر و مادرم بخاطر زحماتی که برای من کشیدند تشکر می کنم
27.
کلمه مشترک در کدام گروه صحیح است؟
28.
متضاد کدام کلمه صحیح نیست؟
29.
اگر به کلمه لباس "ها"اضافه کنیم به چه معنی است؟
30.
روزی از معلم سوال کردم (............)چند روز به عید نوروز مانده است؟
به جای سوال کردم کدام کلمه را می توان قرار داد؟
31.
کدام سوال برای جمله زیر صحیح نیست؟
مژگان برای کارش به مسافرت دو روزه رفت.
32.
صدای "و" در کدام گزینه با صدای و در کلمه دستور یکسان است؟
33.
به کدام کلمه نمی توان "ای"اضافه کرد؟
34.
خواندن کدام گروه با بقیه متفاوت است؟
35.
شعر ستایش سروده کدام یک از شاعران است؟
36.
شاعر یار مهربان کیست؟
37.
کدام گزینه اشتباه نوشته شده است؟
38.
مصرع بعدی شعر کدام است؟
بلدم لانه بسازم ببرم پیش کبوتر،.................
39.
کدام مکان دیدنی در شهر هایی که گفته شده نیست؟
40.
شاعر شعر ای خانه ما کدام است؟
41.
در کدام گزینه هفت سین درست آمده است؟
42.
کدام‌یک از ویژگی‌های یک هنرمند نیست؟
43.
کدام دسته کارهای زیر هنر هستند؟
44.
کدام شعر از «افشین علا» است؟
45.
جمله‌ی زیر با چه کلمه‌ی کامل می‌شود؟
 
آوا به آشپزی علاقه دارد. او وقتی بزرگ شد آشپز ماهری ........................
46.
کدام جمله درباره‌ی شاهنامه درست است؟
47.
املای کدام دسته از کلمات درست است؟
48.
از میان کلمات زیر، در چند کلمه حرف (ی) صدای (آ) می‌دهد؟
 
صمیمی، عیسی، یاری، مرتضی، ماهی، حتّی
49.
در شعر «مثل یک رنگین‌کمان»  شاعر آفتاب را شبیه چه کسی نامیده است؟
50.
در داستان «کی بود؟ کی بود؟» چه حیواناتی بودند؟